Τρίτη, 3 Αυγούστου 2010

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τ. Θ. 8053, Τ. Κ. 10010 Αθήνα Τηλ. 210 3702339, Fax: 210 3702310
www.sepeinspector.blogspot.com

Αθήνα: 22.7.2010
Αρ. Πρωτ. :16
Προς: Τον Πρόεδρο της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής
κ. Κουκιάδη Ιωάννη

Κοιν: 1. Υπουργό Εργασίας και Koινωνικής Ασφάλισης
κ. Λοβέρδο Ανδρέα
2. Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
κ. Σπυρόπουλο Ροβέρτο
3. Ειδικό Γραμματέα Σ.ΕΠ.Ε.
κ. Χάλαρη Μιχαήλ


Βασιζόμενοι στο προσχέδιο Νόμου το οποίο μας χορηγήθηκε κατά τη διάρκεια της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής στις 15.7.2010, έχουμε να επισημάνουμε τα παρακάτω θέματα και να υποβάλλουμε τις αντίστοιχες παρατηρήσεις μας οι οποίες κατά την άποψή μας είναι σημαντικές για την εύρυθμη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της Επιθεώρησης Εργασίας, στο πλαίσιο πάντοτε του επιθυμητού αναβαθμισμένου ρόλου της.

ΑΡΘΡΟ 1


Ένα από τα πάγια αιτήματα του Συλλόγου μας ήταν η οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια του Σ.ΕΠ.Ε.. Το αίτημά μας αυτό υλοποιείται με τη σύσταση της Γενικής Γραμματείας Επιθεώρησης Εργασίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πλήρη επιτυχία αυτού του στόχου είναι και η παράλληλη δημιουργία εντός της Γενικής Γραμματείας αυτοτελών και ανεξάρτητων Δνσεων Διοικητικού και Οικονομικού. Ο Σύλλογός μας, που πανελλαδικά αριθμεί 330 μέλη. Στηρίζει την πρωτοβουλία αυτή και δεσμεύεται να συμβάλλει αποτελεσματικά στις διαδικασίες για την υλοποίηση των επιδιωκόμενων στόχων και στην αντιμετώπιση των οποιονδήποτε δυσλειτουργιών. Κατά την άποψή μας η συγκεκριμένη προοπτική αποτελεί μονόδρομο για κάθε προσπάθεια αναγέννησης της Επιθεώρησης Εργασίας, ενώ αντίθετα εάν υπάρξει υπαναχώρηση από αυτή την προοπτική τα αποτελέσματα της όλης προσπάθειας θα είναι πενιχρά και οι όποιες θετικές επιπτώσεις θα είναι βραχύβιες και θα δημιουργήσουν μικρό αντίκτυπο στην κοινωνία και περιορισμένες προσδοκίες στους εργαζομένους και τους κοινωνικούς φορείς. Η επαρκής στελέχωση και οργάνωση της Γενικής Γραμματείας να αποτελέσει την αφορμή για την ουσιαστική αναγέννηση της Επιθεώρησης Εργασίας και μέσα από ένα εποικοδομητικό διάλογο να καθιερωθούν η προοπτική και οι στόχοι ώστε η Επιθεώρηση Εργασίας να αποτελέσει τον πυλώνα του Υπουργείου σε θέματα εργατικής νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 2

Α) Με την προτεινόμενη διάρθρωση της νέας Γενικής Γραμματείας Επιθεώρησης Εργασίας, η υπαγωγή της Γενικής Διεύθυνσης Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας με τη νέα της ονομασία (Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας) που αναφέρεται στο άρθρο 2 του προσχεδίου νόμου στη Γενική Γραμματεία Επιθεώρησης Εργασίας είναι θετική εξέλιξη και τούτο γιατί με τον τρόπο αυτό θα υπάρχει:
 διαχρονική ανατροφοδότηση μεταξύ της καθημερινής εμπειρίας που αποκτούν στην πράξη οι τεχνικοί και υγειονομικοί επιθεωρητές στα θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας και της διαρκούς ανάγκης για εκσυγχρονισμό της ισχύουσας νομοθεσίας στη χώρας μας.
 παράλληλη εναρμόνισή της με το αντίστοιχο νομοθετικό πνεύμα και της πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή την ανάγκη την επισήμανε και η αρμόδια επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (SLIC) στο σχετικό πόρισμα που εξέδωσε, έπειτα από την επιθεώρηση που πραγματοποίησε στη χώρα μας τον Νοέμβριο του 2006.
 δυνατότητα άσκησης ελεγκτικού έργου από το προσωπικό της που έχει την ιδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας.
Β) Αναφορικά με την πρόβλεψη των 10 νέων Διευθύνσεων Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας σε αντικατάσταση των υφιστάμενων ΚΕ.Π.Ε.Κ., οφείλουμε να σας επισημάνουμε τα εξής:
 Κατά τη γνώμη μας τα σημερινά γεωγραφικά όρια των ΚΕ.Π.Ε.Κ. δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση το βασικό πρόβλημα. Το οικονομικό κόστος της γεωγραφικής αναδιάρθρωσης - ανασύστασης των ΚΕ.Π.Ε.Κ. και της λειτουργίας τους είναι πολύ μεγάλο και τέτοιοι πόροι στη σημερινή συγκυρία ούτε υπάρχουν ούτε φαίνεται πως θα υπάρξουν σύντομα (υλικοτεχνική υποδομή, γραφεία, υπηρεσιακά οχήματα, πιστώσεις για εκτός έδρας, συντήρηση μέσων και εξοπλισμών είναι μόνο ορισμένα σημερινά προβλήματα που σε περίπτωση τέτοιας μορφής αναδιάρθρωσης – ανασύστασης είναι προφανές ότι δεν θα μπορούν να αντιμετωπιστούν με κάθε συνεπαγόμενη δυσλειτουργία).
 Δεν υπάρχει το απαιτούμενο προσωπικό (Επιθεωρητές, διοικητικό προσωπικό) που θα στελεχώσει επαρκώς και αποτελεσματικά νέα ΚΕ.Π.Ε.Κ. και Τμήματα, ούτε σε επίπεδο Διευθυντών ούτε Προϊστάμενων, ούτε Επιθεωρητών, αλλά ούτε και υπάρχει τέτοιος σχεδιασμός.
 Επιπλέον στη σημερινή συγκυρία νέες προσλήψεις φαίνονται μάλλον ως ουτοπία, αλλά και το προσωπικό που ίσως μεταταχθεί από άλλα Υπουργεία και Υπηρεσίες δεν θα μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντα του Επιθεωρητή Εργασίας για σημαντικά μεγάλο χρονικό διάστημα.
 Η λειτουργία νέων Τμημάτων τη συγκεκριμένη περίοδο θα δημιουργήσει οξυμένα προβλήματα δυσλειτουργίας δεδομένου ότι όσα ήδη υπάρχουν υπολειτουργούν εξαιτίας των προαναφερομένων λόγων (π.χ. υπάρχουν Τμήματα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης τα οποία λειτουργούν με έναν Επιθεωρητή, καθώς και Τμήματα μετρήσεων, τα οποία ποτέ δεν εξοπλίστηκαν κατάλληλα για να λειτουργήσουν).
Κατά συνέπεια για τους ανωτέρω λόγους προτείνουμε επί του παρόντος να μην γίνει αναδιάρθρωση των υπηρεσιών επιθεώρησης ασφάλειας και υγείας σε επίπεδο περιφερειακών υπηρεσιών, αλλά να παραμείνουν οι υφιστάμενες δομές ως έχουν υπό την μορφή των σημερινών ΚΕ.Π.Ε.Κ. και Τ.Τ.Υ.Ε.. Κατά την άποψή μας για να καταστεί λειτουργική και αποτελεσματική κάθε προσπάθεια αναδιάρθρωσης των περιφερειακών υπηρεσιών ασφάλειας και υγείας στο άμεσο μέλλον και να μην ελλοχεύουν οι προφανείς κίνδυνοι αποδιοργάνωσης των υπηρεσιών λόγω έλλειψης προσωπικού και υλικών υποδομών (ενώ παράλληλα θα αυξηθεί απόφευκτα το συνολικό κόστος λειτουργίας), θα πρέπει να επανεξεταστεί το όλο θέμα επισταμένα και σε κάθε λεπτομέρεια, λαμβάνοντας υπόψη:
α) τα πρόσφατα στατιστικά στοιχεία σχετικά με την χωρική κατανομή των δραστηριοτήτων και τον αριθμό των εργαζομένων και τις μεταβολές που έχουν επέλθει το τελευταίο χρονικό διάστημα λόγω των συγκυριών, καθώς επίσης και την αναπτυξιακή προοπτική κάθε περιοχής.
β) τα υπάρχοντα τμήματα επιθεωρήσεων, την υφιστάμενη στελέχωσή τους, τις ελλείψεις τους σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή, τις γεωγραφικές και συγκοινωνιακές δυσχέρειες και γενικότερα τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε περιοχής. Στις ανάγκες αυτές θα πρέπει να ζητηθούν οι απόψεις των κατά τόπους υπηρεσιακών παραγόντων και των επιθεωρητών.
γ) την ανάγκη χρησιμοποίησης σύγχρονων και αναγνωρισμένων επιστημονικών μεθόδων για την αξιολόγηση της ανάγκης για δημιουργία τωμν νέων κατά τόπους υπηρεσιών ή για αναμόρφωση των ήδη υφισταμένων, ούτως ώστε να υπάρχει ασφαλής τεκμηρίωση των πραγματικών αναγκών και να μην υφίστανται περιθώρια αμφισβητήσεων ή αστοχιών από όλες τις πλευρές αναφορικά με το ορθό της επιχειρούμενης αναδιάρθρωσης.
δ) την πάγια θέση του Συλλόγου μας, σύμφωνα με την οποία πρέπει όλα τα τμήματα να είναι πολυδύναμα, πολυεπιστημονικά, με δυνατότητα ευχέρειας στις μετακινήσεις των επιθεωρητών για να μπορούν να καλύπτουν την πολυπλοκότητα του επαγγελματικού κινδύνου, έτσι όπως αυτή προβλέπεται από την νομοθεσία.
ε) ότι στους Επιθεωρητές Εργασίας λόγω της επικινδυνότητας των χώρων εργασίας που αναγκάζονται να εισέρχονται και τα νομικής φύσεως θέματα που αναγκάζονται να αντιμετωπίζουν θα πρέπει να υπάρχει ουσιαστικά πλήρης νομική κάλυψη.
Η χωρίς Αρχές και Διοικητική σκοπιμότητα αναδιάρθρωση που αποτυπώνεται στο προσχέδιο μας βρίσκει πλήρως αντίθετους και δείχνει μία λογική εξυπηρέτησης σκοπιμοτήτων.
• Δεν ακολουθεί τη διοικητική διαίρεση της χώρας (Καλλικράτης), η οποία μάλιστα δημιουργήθηκε με σκοπό την καλύτερη λειτουργία του κράτους και την εξυπηρέτηση του Πολίτη.
• Δημιουργεί γεωγραφική κατανομή Διευθύνσεων με διαφορετικά κριτήρια κάθε φορά.


ΑΡΘΡΟ 3

Παράγραφος 2 (σχετικά με την προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 7 του Νόμου 2639/1998). Στο σημείο αυτό προτείνονται τα ακόλουθα:
• η παράγραφος 1α να μην τροποποιηθεί και να παραμείνει ως έχει, δεδομένου ότι η ιδιότητα του δημόσιου κατήγορου δημιουργεί πρόσθετες υποχρεώσεις εκτός γνωστικού αντικειμένου των επιθεωρητών εργασίας και τους εμπλέκει άσκοπα με τη δικαστική εξουσία.

• η παράγραφος 1ια΄ να συμπληρωθεί ως ακολούθως: …. Στον εργοδότη που αρνείται κατά το προηγούμενο εδάφιο πρόσβαση ή που παρεμποδίζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την άσκηση των καθηκόντων των Επιθεωρητών Εργασίας ή την είσοδό τους στους χώρους εργασίας επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις ….
• η παράγραφος 1ιγ΄ να τροποποιηθεί και να συμπληρωθεί ως ακολούθως: …να ερευνά τα αίτια των θανατηφόρων και των σοβαρών εργατικών ατυχημάτων και να συντάσσει σχετικές εκθέσεις για την εξαγωγή χρήσιμων επιστημονικών συμπερασμάτων και για την ανάλυση ταξινόμηση και στατιστική επεξεργασία των συμβάντων με βασικό σκοπό τη μη επανάληψή τους.

Παράγραφος 4 (σχετικά με την τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Ν. 2639/1998).
• Για την παράγραφο β, η ενοποίηση υπό μία ορολογία του ελεγκτικού έργου των Τεχνικών και Υγειονομικών Επιθεωρητών υπό τον όρο Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνει τον διαχωρισμό στην χρέωση των ατυχημάτων, ανάλογα με το είδος ατυχήματος. Για παράδειγμα θανατηφόρο ή σοβαρό ατύχημα σε οικοδομικό έργο ή δήλωση επαγγελματικής ασθένειας ή παθολογικού θανατηφόρου ατυχήματος πρέπει να αντιμετωπισθούν από Επιθεωρητή με την αντίστοιχη ειδικότητα. Αντίστοιχα η χρέωση των καταγγελιών θα πρέπει να γίνεται ανάλογα με το αντικείμενο τους. Για παράδειγμα εξέταση όσον αφορά τα θέματα Γιατρού Εργασίας (έλεγχος ιατρικών φακέλων) ή έλεγχος που αφορά σε θέματα π.χ. ικριωμάτων σε οικοδομή να γίνονται από Επιθεωρητή με την αντίστοιχη ειδικότητα. Κατά συνέπεια θα πρέπει να προστεθεί στο τέλος της οικείας υποπαραγράφου η φράση «Τα ακριβή καθήκοντα και οι ενδεχόμενες διαφοροποιήσεις στο αντικείμενο της εργασίας και στα καθήκοντα των επιθεωρητών ασφάλειας και υγείας της εργασίας ανάλογα με την ειδικότητά τους, θα πρέπει να αποσαφηνιστούν με βάση τον ειδικό κανονισμό λειτουργίας.» Επιπλέον θα πρέπει να προστεθεί η φράση «οι Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας όσον αφορά τη διερεύνηση καταγγελιών, εργατικών ατυχημάτων και γενικά θεμάτων που αφορούν μεν την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων, αλλά υπάρχει για αυτά ειδικότερη νομοθεσία άλλων Υπουργείων και φορέων και την οποία νομοθεσία οι επιθεωρητές δεν είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή της, θα ενεργούν κατά τον τρόπο που θα καθορισθεί αναλυτικότερα μέσω του νέου Ειδικού Κανονισμού»,
• Για την παράγραφο γ και θεωρώντας δεδομένη τη δημιουργία Δνσης Προσωπικού και της ζητούμενης διοικητικής ανεξαρτησίας, προτείνεται να διορθωθεί εκ νέου και η τροποποίηση να γίνει ως ακολούθως: …. Υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που μετατάσσεται (αντί του μετατίθεται) στη Γενική Γραμματεία Επιθεώρησης Εργασίας σε θέση επιθεωρητή εργασίας …. κ.λ.π., δεδομένου ότι η τοποθέτηση σε θέση επιθεωρητή εργασίας συνιστά τοποθέτηση σε θέση διαφορετικού αντικειμένου.

Παράγραφος 11 (σχετικά με την προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 13 του Νόμου 2639/1998). Να διαμορφωθεί η παράγραφος 1ε ως ακολούθως: ….… …..έναν εκπρόσωπο των Κοινωνικών Επιθεωρητών που θα υποδεικνύεται από ….. και έναν εκπρόσωπο των Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας που θα υποδεικνύεται από το Σύλλογο Τεχνικών και Υγειονομικών Επιθεωρητών, δεδομένου ότι δεν υπάρχει σχετική συλλογική εκπροσώπηση στο Σ.Κ.Ε.Ε.Ε.

Παράγραφος 15 (σχετικά με το τέλος της παρ. 1 του άρθρου 16 Ν.2639/98). Προτείνεται να προστεθούν και τα εξής 2 εδάφια: …για παροχή εξηγήσεων για τις κάτωθι παραβάσεις:
• εδάφιο κ. Μη επίδειξη βιβλίου υποδείξεων Τεχνικού Ασφάλειας και Ιατρού Εργασίας όπου το τελευταίο προβλέπεται (δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να τηρούν στους χώρους εργασίας και να επιδεικνύουν ανά πάσα στιγμή όταν τους ζητηθεί από τους Επιθεωρητές Εργασίας το βιβλίο υποδείξεων Τεχνικού Ασφάλειας και Ιατρού Εργασίας).
• εδάφιο λ. Μη αναγραφή στον πίνακα προσωπικού η σε ξεχωριστό πίνακα του ισχύοντος προγράμματος επισκέψεων τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας μαζί με την προβλεπόμενη ανάρτηση του πίνακα προσωπικού που προτείνεται στο εδάφιο α ….

ΑΡΘΡΟ 6

Παράγραφος 6. Να απαλειφθεί η φράση: «…στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας της Γενικής Γραμματείας Επιθεώρησης Εργασίας…» και να τροποποιηθεί ως ακολούθως: «Ειδικότερα και όσον αφορά στη μη τήρηση της δηλούμενης παρουσίας με βάση το αναρτημένο πρόγραμμα επισκέψεων που πρέπει να υπάρχει στο χώρο της επιχείρησης των τεχνικών ασφάλειας και των ιατρών εργασίας οι οποίοι παρέχουν …. », (δεδομένου ότι πρέπει να τηρείται βασικά το πρόγραμμα επισκέψεων που επιβάλλεται να είναι αναρτημένο στους χώρους εργασίας και το οποίο δικαιούνται να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα εάν αυτό δηλώνεται ή όχι στις αρμόδιες επιθεωρήσεις).ΑΡΘΡΟ 9

Στο πλαίσιο της μείωσης των γραφειοκρατικών διαδικασιών, είναι επιτακτική η ανάγκη κατάργησης της άνευ ουσίας κατάθεσης των δικαιολογητικών Τ.Α. και Γ.Ε. και η αντίστοιχη θεώρηση των βιβλίων υποδείξεων στις υπηρεσίες, καθώς επίσης και η θεώρηση των Ημερολογίων Μέτρων Ασφάλειας (Η.Μ.Α.) για οικοδομές και εργοτάξια, δεδομένου ότι πρόκειται κυρίως για βοηθητικά εργαλεία που πρέπει να αφορούν αποκλειστικά την επιχείρηση και όχι τους επιθεωρητές και τις υπηρεσίες, οι οποίοι κρίνουν με βάση την πραγματική εικόνα της κάθε επιχείρησης κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων και όχι μέσω «εγγράφων» από το γραφείο. Το κόστος δηλαδή σε γραφειοκρατική επιβάρυνση των υπηρεσιών και την απασχόληση των Επιθεωρητών Εργασίας είναι αντίστοιχο σε σχέση με το αποτέλεσμα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
α.α.

Φραγκιαδάκης Νικόλαος Καραγιάννης Κωνσταντίνος