Τρίτη, 15 Ιουνίου 2010

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τ. Θ. 8053, Τ. Κ. 10010 Αθήνα Τηλ. 210 3702339, Fax: 210 3702310
www.sepeinspector.blogspot.com
Αθήνα: 09.06.2010
Αρ. Πρωτ. :14

Προς : Υπουργό Εργασίας και ΚοινωνικήςΑσφάλισης
κ. Λοβέρδο Ανδρέα
Κοιν: 1) Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Εργασίας και Koινωνικής Ασφάλισης
κ. Σπυρόπουλο Ροβέρτο
2) Ειδικό Γραμματέα Σ.ΕΠ.Ε.
κ. Χάλαρη Μιχαήλ


Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Είναι γεγονός ότι το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας συνιστά, όπως φαίνεται και από τον ιδρυτικό του νόμο, ένα μηχανισμό ελέγχου του οποίου το αντικείμενο αφορά όλους τους τομείς της παραγωγικής δραστηριότητας. Με τη δράση του το Σ.ΕΠ.Ε. συμβάλει στην προάσπιση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων καθώς και στην πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων μέσω της προώθησης και εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας.
Σημειώνεται ότι η 81 Δ.Σ. τονίζει για τους Επιθεωρητές Εργασίας τα εξής:
 Τον ιδιαίτερο ρόλο τους σε σχέση με τους άλλους δημοσίους υπαλλήλους.
 Την ανάγκη συνεχούς εκπαίδευσης τους. Επισημαίνεται, ότι πέραν της αρχικής γενικής εκπαίδευσης δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλο παρόμοιο πρόγραμμα, παρά τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας που απαιτεί ιδιαίτερη εξειδίκευση των επιθεωρητών.
 Τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας τους από κάθε κυβερνητική μεταβολή και εξωτερική επιρροή.
 Τη δέσμευση να μη χρησιμοποιούνται σε άλλα καθήκοντα που μπορεί να επηρεάσουν την εργασία τους και ο αριθμός τους να είναι επαρκής.


Με βάση τα ανωτέρω και για την καλύτερη και πιο αποτελεσματική λειτουργία του Σ.ΕΠ.Ε. διεκδικούμε ως ελάχιστα προαπαιτούμενα τα εξής :
• Πλήρη εφαρμογή της 81ης Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας που αποτελεί υπερνομοθετική διάταξη και κατά συνέπεια κάθε εθνική νομοθεσία πρέπει να εναρμονίζεται με αυτή.
• Διοικητική αυτονομία και οικονομική αυτοτέλεια του.
• Σύνταξη του Κανονισμού Λειτουργίας του (προβλέπεται και από τον ιδρυτικό του Nόμο).
• Τοποθετήσεις προϊσταμένων Τμημάτων (Τ.Τ.&Υ.Ε.) και Διευθύνσεων (ΚΕ.Π.Ε.Κ.) να γίνονται με την προϋπόθεση ότι υπηρέτησαν ως επιθεωρητές σε αντίστοιχες υπηρεσίες του ΣΕΠΕ. Η δραστηριότητά τους αυτή πρέπει να είναι ελεγκτική και τουλάχιστον πενταετής προκειμένου να είναι γνώστες του αντικειμένου.
• Νομική στήριξη και κάλυψη όλων των Τεχνικών και Υγειονομικών Επιθεωρητών Εργασίας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, με την τοποθέτηση νομικών που έχουν ως αντικείμενο τα εργασιακά θέματα και που στα καθήκοντά τους θα εμπεριέχεται και η σύνταξη προσφυγών και άλλων συναφών θεμάτων.
• Νομοθετική κατοχύρωση της μόνιμης συμμετοχής εκπροσώπου του Συλλόγου μας στα όργανα λήψης αποφάσεων, στο Συμβούλιο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (Σ.Υ.Α.Ε.) και στο Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεωρήσεων Εργασίας (Σ.Κ.Ε.Ε.Ε.).
• Κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων με την πρόσληψη νέων τεχνικών και υγειονομικών επιθεωρητών εργασίας καθώς και του απαραίτητου διοικητικού προσωπικού για την ουσιαστική στελέχωση όλων των Υπηρεσιών. Όλες οι υπηρεσιακές μεταβολές (μεταθέσεις, αποσπάσεις κ.λ.π.) να πραγματοποιούνται μόνο με κοινωνικά κριτήρια (οικογενειακή κατάσταση, εντοπιότητα, συνυπηρέτηση κ.λ.π.)
• Αύξηση και εξορθολογισμό των διαθέσιμων πιστώσεων στα ΚΕ.Π.Ε.Κ., καθώς με τις διαθέσιμες πιστώσεις καθίσταται προβληματική η καθημερινή λειτουργία τους . Παροχή της απαραίτητης και κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής και των αναγκαίων μέσων καθώς και τη δημιουργία υποδομών (μηχανοργάνωση κ.λ.π.) για την εύρυθμη λειτουργία όλων των Υπηρεσιών.
• Αναμόρφωση και αλλαγές στο υφιστάμενο νομοθετικό και λειτουργικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση διαπιστωμένων δυσλειτουργιών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων των Τεχνικών και Υγειονομικών Επιθεωρητών με σκοπό την ελάττωση της γραφειοκρατίας και της απεμπλοκής τους από διαδικασίες που όχι μόνο δεν βοηθούν αλλά και αποτελούν τροχοπέδη στο κύριο ελεγκτικό έργο τους. Ενδεικτικά αναφέρονται:
α) Η ανάγκη κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής από τους εργοδότες δικαιολογητικών και θεώρησης βιβλίων υποδείξεων Τεχνικών Ασφάλειας και Γιατρών Εργασίας όπως επίσης και Ημερολογίων Μέτρων Ασφάλειας τα οποία πρέπει να τηρούνται στο χώρο της επιχείρησης με ιδία ευθύνη του εργοδότη.
β) Η ανάγκη σύνταξης εκθέσεων έρευνας να γίνεται μόνο για τα σοβαρά και θανατηφόρα ατυχήματα. Η σύνταξη των εκθέσεων αυτών να γίνεται με γνώμονα την αξιοποίηση τους από τις υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. (με στόχο δηλαδή τη μη επανάληψη των ατυχημάτων και για τη χρήση τους ως εργαλεία για ορθολογικότερο ελεγκτικό και νομοθετικό προγραμματισμό).
γ) Η ανάγκη αποσαφήνισης και τροποποίησης του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου που εμπλέκει το Σ.ΕΠ.Ε. στις διακοπές τεχνικών εργασιών που επιβάλλει άλλος οργανισμός π.χ. η Δ.Ε.Η. .
δ) Η ανάγκη αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου έτσι ώστε να είναι σαφής ο διαχωρισμός αρμοδιοτήτων του ΣΕΠΕ σε περιπτώσεις όπου μέχρι τώρα λόγω της ύπαρξης ειδικότερων νομοθετικών προβλέψεων είναι συναρμόδιες και άλλες δημόσιες υπηρεσίες (π.χ. πρώην υπηρεσίες υπουργείου βιομηχανίας, υγείας κ.λ.π.).
• Εξίσωση των αμοιβών των Τεχνικών και Υγειονομικών Επιθεωρητών Εργασίας με αυτές των επιθεωρητών άλλων φορέων του Δημοσίου (Υπ. Οικονομικών, Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. κ.λ.π.).
• Ενιαίο μισθολόγιο Επιθεωρητών εφόσον ασκούν το ίδιο έργο προκειμένου να απαλειφθούν οι μισθολογικές ανισότητες (διαφορετική μισθοδοσία για επιθεωρητές που έχουν τα ίδια καθήκοντα και τις ίδιες υποχρεώσεις μέσα στον ίδιο χώρο εργασίας) καθώς και αποκατάσταση της υπάρχουσας άνισης μεταχείρισης των συναδέλφων για τις εκτός έδρας μετακινήσεις τους προς εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, εξισώνοντας την αποζημίωση για όλους τους Επιθεωρητές, ανεξαρτήτου κλάδου και κατηγορίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα για τους επιθεωρητές του κλάδου ΠΕ Μηχανικών.
• Χορήγηση των απαιτούμενων πιστώσεων προκειμένου οι επιθεωρητές εργασίας να μπορούν να προμηθευτούν τα προβλεπόμενα Μέσα Ατομικής Προστασίας έτσι ώστε να μπορούν να εκτελέσουν τα καθήκοντα τους με πλήρη ασφάλεια. Σημειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια οι χορηγούμενες πιστώσεις δεν επαρκούν ούτε κατ΄ ελάχιστο για την προμήθειά τους.
• Επαναχορήγηση του καταργηθέντος επιδόματος θέσης ευθύνης (ποσού 70 ευρώ μηνιαίως), το οποίο ελάμβαναν οι Επιθεωρητές Εργασίας λόγω των δεδομένων ειδικών συνθηκών που συναντούν κατά την εκτέλεση του έργου τους και της αυξημένης θέσης ευθύνης τους.
• Διασφάλιση της απρόσκοπτης καταβολής του παραβόλου Α.Σ.Ε. σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 17206/4443 Υ.Α..
Παρά το θετικό έργο του Σ.ΕΠ.Ε., στη σύσταση του οποίου συνέβαλε ουσιαστικά ο σύλλογός μας με δημιουργικές προτάσεις και παρεμβάσεις, σήμερα 10 χρόνια μετά τη δημιουργία του, διαπιστώνουμε ότι πολλά από τα αιτήματα που υπήρχαν τότε (μισθολόγιο επιθεωρητών, επαγγελματικά και οικονομικά κίνητρα, ασφαλιστική κάλυψη, κανονισμός λειτουργίας, εξασφάλιση υποδομών - εξοπλισμού, αυτοκινήτων, νομικής στήριξης, γραμματειακής υποστήριξης - κλπ), παραμένουν και σήμερα σε εκκρεμότητα.
Είναι δεδομένο ότι η Πολιτεία στο παρελθόν αντιμετώπισε το Σ.ΕΠ.Ε. με τον ίδιο τρόπο που αντιμετώπισε τις περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να συσσωρευτούν αρκετά από τα αρνητικά στοιχεία που παρατηρούνται στις υπόλοιπες υπηρεσίες. Το υψηλής επιστημονικής κατάρτισης δυναμικό του, αισθάνεται καθημερινά να ασφυκτιά από έλλειψη διαδικασιών και κανόνων, από έλλειψη στόχων και οράματος, από καθημερινή και κοινωνική υποβάθμιση.
Επειδή η προάσπιση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για την Πολιτεία σας διαβεβαιώνουμε ότι ο σύλλογός μας είναι σε θέση να προτείνει και να στηρίξει εκείνες τις αλλαγές στη λειτουργία του Σ.ΕΠ.Ε. που θα καταστήσουν ευχερέστερο και αποτελεσματικότερο το έργο των επιθεωρητών.
Για όλα τα ανωτέρω θέματα και λόγω της χρονικής συγκυρίας όπου συζητούνται σοβαρές μεταβολές στην οργάνωση και δομή του Σ.ΕΠ.Ε. κρίνουμε απαραίτητη μια άμεση συνάντηση μαζί σας.
Για το Δ. Σ.
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Φραγκιαδάκης Νικόλαος Φωτιάδης Πρόδρομος

Δεν υπάρχουν σχόλια: