Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2011

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τ. Θ. 8053 Τ. Κ. 10010 Αθήνα Τηλ. 210 3702319 Fax: 210 3702310

www.sepeinspector.blogspot.com

Αθήνα 25/08/2011

Αρ. Πρωτ.: 63

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣ : Όλα τα μέλη του Συλλόγου μας.

Συνάδελφοι,

Μετά την ψήφιση κατά πλειοψηφία του «περιβόητου» Νόμου (Ν. 3996/2011 – ΦΕΚ 170/Α/05.08.2011) για το Σ.ΕΠ.Ε. με τίτλο «Αναμόρφωση Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» από την Ολομέλεια της Βουλής στις 20 - 07 - 2011, σας ενημερώνουμε με υπευθυνότητα και σαφήνεια για όλες τις ενέργειες που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο προς την κατεύθυνση της υλοποίησης του ψηφίσματος της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης καθώς και παλαιότερων σχετικών αποφάσεων και προτάσεων προηγούμενων Διοικητικών Συμβουλίων του Συλλόγου μας για το συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου, που κατά γενική ομολογία κρίνεται ως ανεφάρμοστο και προβληματικό.

Κατ’ αρχήν σας γνωρίζουμε ότι, τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου που επωμιστήκαμε το βάρος αυτού του άνισου και δύσκολου αγώνα, κατεβάλλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να απαλειφθούν ή να βελτιωθούν οι επίμαχες διατάξεις του Σχεδίου Νόμου που όχι μόνο δεν αναβαθμίζουν το Σ.ΕΠ.Ε αλλά το οδηγούν σε ουσιαστική υποβάθμιση.

Μια προσπάθεια που τις περισσότερες φορές υπερέβη τις δυνάμεις μας και τις δυνατότητές μας και χωρίς όπως όλοι γνωρίζετε να έχουμε την βοήθεια και στήριξη από «πολιτικούς προστάτες», κόμματα και παρατάξεις, ούτε οποιασδήποτε μορφής διασυνδέσεις με την εξουσία και τους αυλικούς της.

Βασιζόμενοι στην ισχύ των δίκαιων επιχειρημάτων και θέσεών μας αλλά κυρίως στην αποφασιστικότητά μας να προασπίσουμε τα συμφέροντα όλων των συναδέλφων μας και μετά από πολλές συναντήσεις με την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου και εκπροσώπους της, καταφέραμε και πετύχαμε να απαλειφθούν από το τελικό Σχέδιο Νόμου ορισμένα σημαντικά και ιδιαίτερα αρνητικά σημεία, όπως:

· H θέσπιση του ρόλου του ανακριτικού υπαλλήλου για τον Επιθεωρητή Εργασίας.

· Η άσκηση καθηκόντων Επιθεωρητή Εργασίας και από υπαλλήλους με σύμβαση αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου, σε εφαρμογή της 81 Δ.Σ.Ε..

· Η διερεύνηση και η σύνταξη εκθέσεων έρευνας για όλα τα εργατικά ατυχήματα.

· Η δυνατότητα ανακατανομής των οργανικών θέσεων του προσωπικού με απλή Υπουργική Απόφαση.

· Η υποχρέωση της ταυτόχρονης επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων σε παραβάτες εργοδότες.

Επιπλέον, πετύχαμε μια σειρά από άλλες βελτιώσεις όπως :

Ø Τη σύσταση Πάγιας Προκαταβολής Χρηματικού στο Σ.ΕΠ.Ε. για την αντιμετώπιση διαφόρων δαπανών, που είναι απαραίτητες για την επιχειρησιακή του λειτουργία στο πλαίσιο της οικονομικής υποστήριξης της επιχειρησιακής αυτοτέλειας και λειτουργίας του.

Ø Τη δημιουργία Τμήματος Εκπαίδευσης στο Σ.ΕΠ.Ε. ώστε τα προγράμματα εκπαίδευσης των Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία να καταρτίζονται από αυτό με τη συμμετοχή της Γενικής Διεύθυνσης Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας. Επίσης τα προγράμματα εκπαίδευσης και δια βίου κατάρτισης του προσωπικού του Σ.ΕΠ.Ε. που αφορούν στην ενίσχυση της δράσης του και στην υλοποίηση του επιχειρησιακού του σχεδίου να καταρτίζονται από αυτό.

Ø Οι Επιθεωρητές Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε. να μπορούν να συνεργάζονται με ειδικούς εμπειρογνώμονες κατά τη διάρκεια του πραγματοποιούμενου ελέγχου και ο ορισμός τους να γίνεται μόνο με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης του Σ.ΕΠ.Ε. και μέσα από ειδικό κατάλογο.

Να σημειωθεί ότι η αρχική διάταξη προέβλεπε την συμμετοχή των ειδικών εμπειρογνωμόνων σε κοινούς ελέγχους με τους Επιθεωρητές Εργασίας και ο ορισμός τους να γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου του αρμόδιου Τμήματος ή της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης του Σ.ΕΠ.Ε. Η θέση μας ήταν να απαλειφθεί εξ ολοκλήρου η διάταξη αυτή.

Ø Την επιβολή κυρώσεων σε εργοδότες που αρνούνται την είσοδο σε Επιθεωρητές Εργασίας.

Ø Εκτός των άλλων ο πραγματοποιούμενος έλεγχος να αποσκοπεί και στον εντοπισμό νέων και αναδυόμενων κινδύνων που προκαλούνται από την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και τις αλλαγές στην οργάνωση της εργασίας.

Στο πλαίσιο όλων των προσπαθειών μας για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, που αποσκοπούσαν στην ουσιαστική αναβάθμιση του Σ.ΕΠ.Ε. αλλά και στην ευρύτερη ευαισθητοποίηση όλων των ενδιαφερόμενων και εμπλεκόμενων θεσμικών οργάνων σε όλα τα επίπεδα, έγιναν οι ακόλουθες ενέργειες:

· Υλοποιώντας την απόφαση της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης, αποστείλαμε υπόμνημα καταγγελίας - διαμαρτυρίας για το Σχέδιο Νόμου τόσο στο «Διεθνές Γραφείο Εργασίας (Ι.L.O.)» όσο και στην «Επιτροπή Ανωτέρων Επιθεωρητών Εργασίας (SLIC)».

· Όλες τις προτάσεις και διαφωνίες μας επί του περιεχομένου των άρθρων του Σχεδίου Νόμου τις αποστείλαμε:

α) Στη Γενική Γραμματέα του Γραφείου του Πρωθυπουργού κ. Ρεγγίνα Βάρτζελη, από την οποία ζητήθηκε επιμόνως να παρέμβει για τις απαιτούμενες και επιβαλλόμενες διορθώσεις σε άρθρα και σημεία που παραβιάζουν κατάφωρα την 81 Διεθνή Σύμβαση Εργασίας και με την παράκληση να ενημερώσει παράλληλα και τον κ. Πρωθυπουργό.

β) Σε όλα τα Κόμματα της Βουλής.

γ) Στους εκπροσώπους των Κοινωνικών Εταίρων που συμμετέχουν στο Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Κ.Ε.Ε.Ε.).

δ) Στην Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.) και στη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.), από τις οποίες δυστυχώς δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση και κανένα ενδιαφέρον ούτε καν η στοιχειώδης συμμετοχή τους στη Διαρκή Επιτροπή της Βουλής κατά τη συζήτηση του Σχεδίου Νόμου και παρά την επίσημη πρόσκλησή τους από τον Πρόεδρο της Επιτροπής της Βουλής.

· Μετά τη συζήτηση του Νομοσχεδίου στο Υπουργικό Συμβούλιο και τις αλλαγές που έγιναν στη αρίθμηση και τη διατύπωση ορισμένων άρθρων, οι προτάσεις μας αναμορφώθηκαν (χωρίς να αλλοιώνεται το περιεχόμενό τους) και εστάλησαν στον καθηγητή κ. Ι. Κουκιάδη, Πρόεδρο της «Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής της Βουλής (ΚΕ.Ν.Ε.)» με την παράκληση να υπάρξουν ουσιαστικές βελτιώσεις στο τελικό Σχέδιο που θα προωθούνταν στη «Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής».

· Αποστείλαμε έγκαιρα σε όλους τους Βουλευτές που συμμετείχαν στη «Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής» οι θέσεις μας επί του Σχεδίου Νόμου και υπήρξε άμεση τηλεφωνική επικοινωνία τόσο με το Γραφείο του Προέδρου της Επιτροπής βουλευτή κ. Δ. Κρεμαστινού, όσο και με τα Γραφεία αρκετών βουλευτών από όλα τα Κόμματα.

· Μόλις πληροφορηθήκαμε ότι, στην 2η συνεδρίαση της «Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής» (ημέρα κατά την οποία θα γινόταν η ακρόαση των Κοινωνικών Εταίρων και των Φορέων - εκπροσώπων των εργαζομένων για θέματα που τους αφορούν και που αναφέρονται στο Σχέδιο Νόμου), συμμετέχει και η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας (Ο.Σ.ΥΠ.Ε.), προβήκαμε σε άμεση και επείγουσα έγγραφη διαμαρτυρία για τη μη εκπροσώπηση του Συλλόγου μας και υποβάλλαμε σχετικό αίτημα συμμετοχής μας, αναφορικά με την ανάγκη προβολής των θέσεών μας και των θεμάτων που σχετίζονται με την Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας.

· Μετά την αποδοχή του ανωτέρω αιτήματος και ενώ η συνεδρίαση της «Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής» ήταν σε εξέλιξη, προσκλήθηκε και συμμετείχε σε αυτή ως εκπρόσωπος του Συλλόγου μας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος παρουσία Βουλευτών και εκπροσώπων των Κοινωνικών Εταίρων και διαφόρων Φορέων ανέπτυξε τις θέσεις μας για το συζητούμενο Σχέδιο Νόμου, δίνοντας έμφαση στα κύρια σημεία διαφωνίας μας και στις αδυναμίες εφαρμογής του στην πράξη με βάση την υφιστάμενη κατάσταση (εμπειρογνώμονες, έλεγχος αντικαπνιστικού νόμου, τυποποιημένα δελτία ελέγχου, έλλειψη στελέχωσης των υπηρεσιών με το απαιτούμενο προσωπικό, αδυναμία στελέχωσης των υπό ίδρυση υπηρεσιών, τεράστιες ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή, έλλειψη υπηρεσιακών αυτοκινήτων, νομικά κωλύματα στην οδήγηση υπηρεσιακών αυτοκινήτων από υπαλλήλους Επιθεωρητές, έλλειψη καυσίμων, μεγάλες καθυστερήσεις στην αποζημίωση συναδέλφων που χρησιμοποιούν για υπηρεσιακούς λόγους τα Ι.Χ αυτοκίνητά τους, κ.λ.π).

Οι τοποθετήσεις και θέσεις όλων των Φορέων και του Συλλόγου μας στη συζήτηση της Βουλής, έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο: www.hellenicparliament.gr Ψηφισθέντα Νομοσχέδια – 26.7.2011 «Αναμόρφωση Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας ….» - Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής 30.6.2011 ώρα 10.30΄.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι τόσο κατά τη διάρκεια των συζητήσεων στις διάφορες Επιτροπές όσο και κατά τη συζήτηση του Νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής, αρκετοί Βουλευτές (από τα κόμματα της Αντιπολίτευσης), υιοθέτησαν και υποστήριξαν αρκετές από τις θέσεις μας, οι οποίες όπως όλοι διαπιστώσαμε κατά την τηλεοπτική κάλυψη της συζήτησης από τον Σταθμό της Βουλής και μερικές από αυτές χρησιμοποιήθηκαν σχεδόν αυτούσιες από τους βουλευτές – εκπροσώπους των Κομμάτων στην κριτική τους επί του Σχεδίου Νόμου.

Συνοψίζοντας επί των ανωτέρω θα θέλαμε για μία ακόμα φορά να τονίσουμε, ότι παρά τις προσπάθειες που κατεβάλλαμε και τις βελτιώσεις που πετύχαμε επί του ψηφισθέντα Νόμου, η όλη εξέλιξη επί των θεμάτων της Επιθεώρησης Εργασίας στη Χώρα μας διαμορφώνεται εμφανέστατα αρνητική.

Εμείς εξακολουθούμε να αγωνιζόμαστε, τονίζοντας προς κάθε κατεύθυνση τα αρνητικά σημεία του Νόμου με επιχειρήματα επί του πρακτικού μέρους της εφαρμογής του και στο μέτρο των δυνατοτήτων μας προσπαθούμε να επηρεάσουμε για το περιεχόμενο του υπό σύνταξη νέου Προεδρικού Διατάγματος, που θα προδιαγράφει εκτός των άλλων και τις αρμοδιότητες των Επιθεωρητών Εργασίας.

Ευελπιστούμε ότι η Πολιτική Ηγεσία, έστω και εκ των υστέρων, θα δει και θα αντιληφθεί τις αδυναμίες της πρακτικής εφαρμογής του νέου Νόμου και μέσα από μία ουσιαστική συνεργασία μαζί μας θα προβεί στις αναγκαίες διορθώσεις – βελτιώσεις.

Μετά τα παραπάνω καθίσταται πλέον σαφές ότι, η βοήθειά σας και η ουσιαστική και ενεργός συμμετοχή σας για την αντιμετώπιση των δύσκολων προβλημάτων, που θα εμφανιστούν για όλους μας στη πορεία κατά την εφαρμογή του νέου Νόμου, είναι αναγκαία και ξεπερνά τα όρια του επιβεβλημένου.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Καραγιάννης Κων/νος Οικονόμου Βασίλειος

Δεν υπάρχουν σχόλια: