Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2012ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ


Τ. Θ. 8053,  Τ. Κ. 10010 Αθήνα  Τηλ. 210 3702319, Fax: 210 3702310
               www.sepeinspector.blogspot.com                         


                                                                                                     Αθήνα 14.02.2012
                                                                                                              Αριθμ. πρωτ.: 75Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EUSAFE


Συνάδελφοι

    Στο πλαίσιο της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης – πληροφόρησής σας, ο Σύλλογός μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διεύρυνση των προσόντων και των ικανοτήτων των μελών του καθώς και για την ουσιαστική αναβάθμιση αυτών.
   Προς το σκοπό αυτό, σε όλους εσάς που ασχολείστε με τον τομέα της ασφάλειας και υγείας στην εργασία, σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικά την πρώτη ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού προγράμματος EUSAFE, που στοχεύει στην ανάπτυξη ενός κοινού Ευρωπαϊκού επαγγελματικού εργαλείου, αναφορικά με τα προσόντα και την κατάρτιση των επαγγελματιών στον τομέα της επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας.
    Η συμμετοχή κάθε ενδιαφερόμενου θα συμβάλλει στη διαμόρφωση και δημιουργία νέων εναρμονισμένων, τυποποιημένων προτύπων / κατηγοριών, που θα εκφράζουν τα διάφορα επίπεδα των προσόντων και των ρόλων των ασχολούμενων με τον τομέα της ασφάλειας και υγείας στην εργασία.
    Θεωρούμε ότι το εργαλείο αυτό, θα δώσει τη δυνατότητα ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος να αποκτήσει την επί πλέον κατάρτιση, για την Ευρωπαϊκή αναγνώριση των ικανοτήτων και προσόντων του και θα αυξήσει τις επαγγελματικές του ευκαιρίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο.

   Ακολουθεί  η ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού προγράμματος EUSAFE:

  Tο κοινό Ευρωπαϊκό Νομοθετικό πλαίσιο για την επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία αναπτύχθηκε από το 1989, αρχίζοντας με την οδηγία πλαίσιο (89/391/ΕΟΚ), σύμφωνα με την οποία κάθε εργοδότης έχει υποχρέωση να διασφαλίζει την ασφάλεια, υγεία και ευημερία στην εργασία όλων των εργοδοτουμένων του. Πρόσθετα ο εργοδότης μπορεί να συμβουλεύεται, για το σκοπό αυτό, εγκεκριμένα πρόσωπα που να έχουν τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων πρόληψης και προστασίας στην επιχείρησή του.
    Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EUSAFE, που εμπίπτει κάτω από το Lifelong Learning Leonardo Da Vinci Program με την συγχρηματοδότηση της Audiovisual and Cultural Executive Agency (EACEA), σκοπό έχει την ανάπτυξη ενός κοινού Ευρωπαϊκού επαγγελματικού εργαλείου αναφορικά με τα προσόντα και κατάρτιση των επαγγελματιών στον τομέα της επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας, βασισμένο σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα έγκρισης τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και Διεθνώς.
   Στο Ευρωπαϊκό αυτό πρόγραμμα (EUSAFE) εκτός από το Σύνδεσμο Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου (CySHA), συμμετέχουν και οι ακόλουθοι οργανισμοί:
*       AIAS - Italian Association of Safety, Health and Environmental
*       ENSHPO - European Network of Safety & Health Professional  Organization
*       IOSH - Institution of Occupational Safety & Health
*       SINERGIE -  Training and Research Centre (ICT, Energy, Environment,
         Safety & Health)
*       UP - University of Porto
*       VDSI -  German Association of Specialists' in Occupational Safety

   Το EUSAFE θα αναπτυχθεί βασιζόμενο στα υφιστάμενα μοντέλα εκπαίδευσης/κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δηλαδή το European Credit System for Vocational Education & Training (ECVET) και το European Qualification Framework (EQF). Πρόσθετα θα στηρίζεται σε δύο εθελοντικά πρότυπα πιστοποίησης που ήδη έχουν αναπτυχθεί από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Επαγγελματικών Οργανώσεων Ασφάλειας και Υγείας (ENSHPO) και αφορούν την αξιολόγηση και έγκριση επαγγελματιών στον Τομέα της Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας (ΕΑΥ) σε επίπεδο Διευθυντή (EurOSHM - European Occupational Safety & Health Manager ) και Τεχνικού (EurOSHT - European Occupational Safety & Health Technician ).
    Από τα πιο πάνω, αναμένεται η δημιουργία νέων εναρμονισμένων, τυποποιημένων προτύπων / κατηγοριών (σε σχέση με τα προσόντα εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και επαγγελματικής εμπειρίας) που θα εκφράζουν τα διάφορα επίπεδα των προσόντων και των ρόλων των επαγγελματιών στον τομέα ΕΑΥ στην Ε.Ε.
    Με το πιο πάνω εργαλείο, θα δοθεί η δυνατότητα στους επαγγελματίες του τομέα της ΕΑΥ να έχουν Ευρωπαϊκή αναγνώριση των ικανοτήτων και προσόντων τους καθώς και την αύξηση των επαγγελματικών τους ευκαιριών εργοδότησης εντός της Ε.Ε. και όχι μόνο.
Περισσότερες πληροφορίες/λεπτομέρειες αναφορικά με το EUSAFE υπάρχουν στην ιστοσελίδα http://www.eusafe.org/
   Με στόχο την παραγωγή ενός τελικού κειμένου/υλικού που θα είναι πιο κοντά στην υφιστάμενη κατάσταση στον τομέα της ΕΑΥ για την Κύπρο και την Ελλάδα, η δική σας συνεισφορά κρίνεται ως πολύ χρήσιμη.
   Ενόψει του πιο πάνω, και αν επιθυμείτε να συμβάλετε στο Πρόγραμμα  με την ανταλλαγή απόψεων/εισηγήσεών σας για το παραχθέν υλικό (που θα σας αποστέλλετε κατά καιρούς) παρακαλούμε όπως μας συμπληρώσετε και αποστείλετε τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας εκπροσώπου σας ή άλλου  αρμόδιου προσώπου:
Όνομα και διεύθυνση Οργανισμού:
Όνομα ατόμου για επικοινωνία :
Ιδιότητα:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Τηλεομοιότυπο:
Εmail:

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας και παρακαλούμε όπως έχουμε την απάντησή σας μέχρι τιs 29/02/2012.

Χρύσανθος Νικολάου
Γραμματέας


Για το Διοικητικό Συμβούλιο

         Ο Πρόεδρος                                                                                                             Ο Γεν. Γραμματέας

           

Καραγιάννης Κωνσταντίνος                                                                                                   Οικονόμου  Βασίλειος                                                                                                                                                                                                       

Δεν υπάρχουν σχόλια: