Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2012

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

     ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τ. Θ. 8053,  Τ. Κ. 10010 Αθήνα  Τηλ. 210 3702319, Fax: 210 3702310
               www.sepeinspector.blogspot.com                         


                                                                                                        Αθήνα 13.01.2012

Συνάδελφοι

Στο πλαίσιο εφαρμογής του ενιαίου μισθολογίου στο Υπουργείο μας, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες θα εφαρμοσθεί από 01.03.2012 (μισθοδοσία 27.02.2012) και με αφορμή τις υπέρογκες περικοπές που ήδη έχουμε υποστεί στις μηνιαίες αποδοχές μας, σας ενημερώνουμε ότι, όσοι από σας ανήκουν στις κατηγορίες ΠΕ Μηχανικών και ΤΕ Μηχανικών και επιθυμούν, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση προς το Τμήμα Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικού του Υπουργείου μας το συντομότερο δυνατό, προκειμένου αφενός μεν να αποφύγουν την περικοπή των αποδοχών τους σε ποσοστό μεγαλύτερο του 25% του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών τους κατά την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου, αφετέρου δε να διασφαλίσουν τις αποδοχές που ελάμβαναν μέσω των ειδικών επιδομάτων (ΠΕ και ΤΕ Μηχανικών) του Δημοσίου.
Προς διευκόλυνσή σας, σας αποστέλλουμε τις παρακάτω φόρμες αιτήσεων.

Κατηγορία ΠΕ Μηχανικών

     ΑΙΤΗΣΗ

Του/ης ………………………………..
υπαλλήλου ΠΕ Μηχανικών
Τεχνικός/ή  Επιθεωρητής/τρια
ΣΕΠΕ / ΚΕΠΕΚ ή ΤΤΥΕ ………..
Α.Μ. Μισθοδοσίας : ……………..

Δ/νση : ……………………………
Τ.Κ.    : ……………………………
FAX   :  ……………………………
Τηλ.   :  ……………………………   

ΠΡΟΣ:        ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟY
                   ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

ΚΟΙΝ:    1.  Γενική Γραμματέα Υπουργείου μας
                    κα Άννα Στρατινάκη
              
               2.  Γενική Διεύθυνση  Διοικητικής Υποστήριξης
                   
3.    Ενιαία Αρχή Πληρωμών
                    Κάνιγγος 29   Αθήνα


                                                                                                        (Πόλη) …………..   /   /2012

ΘΕΜΑ: Σταδιακή περικοπή συνολικών τρεχουσών μηνιαίων αποδοχών στα οριζόμενα από τον Ν. 4024/11 επίπεδα, βάσει του άρθρου 29   παράγραφος 2.

Προκειμένου να εφαρμοστεί η ως άνω περικοπή των συνολικών μηνιαίων αποδοχών μου, αρχικά κατά 25% για το πρώτο έτος εφαρμογής του Νόμου, παρακαλώ να λάβετε υπόψη ότι στις εν λόγω αποδοχές περιλαμβάνονται και τα ειδικά επιδόματα των Μηχανικών Π.Ε. του Δημοσίου τα οποία ελάμβανα μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 4024/11 και τα οποία καταργήθηκαν άμεσα στο σύνολό τους, δηλαδή χωρίς ανάλογη διετή μεταβατική περίοδο σταδιακής μείωσης, βάσει του άρθρου 30 - παραγρ. 1 του Νόμου, συγκεκριμένα δε :
1.    Το επίδομα του Ν. 2430/96 (Άρθρο 8 - Παραγρ. 2), ή 70/00 , το οποίο εχορηγείτο ανά δίμηνο από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και είχε καθοριστεί στο σταθερό ποσόν των 445,28 Ευρώ ανά μήνα (353,99 Ευρώ πληρωτέο) αφ’ ότου τέθηκε σε ισχύ ο Ν. 3845/10 (σχ. διάταξη : Άρθρο τρίτο - Παραγρ. 1)·
2.    το επίδομα του Ν. 2166/93 (Άρθρο 27 - Παραγρ. 35 - περίπτωση α’ ), ή 60/00, το οποίο χορηγείτο επίσης ανά δίμηνο από τον Τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Ε.Τ.Α.Α. (Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων) και κατά την τελευταία καταβολή του πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 4024/11 (συγκεκριμένα στις 31/10/11) ανήλθε στο πληρωτέο ποσόν των 87,27 Ευρώ (βλ. συνημμ. α’).
Επισημαίνεται ότι τα ειδικά αυτά επιδόματα αποτελούν μέρος των αποδοχών των Μηχανικών Π.Ε. του Δημοσίου λόγω ιδιότητος και θέσης, καταβαλλόμενα ως παροχές κινήτρων και αντιστοιχούν σε μηνιαία ποσά - παρόλο που η πληρωμή τους γίνεται ανά δίμηνο βάσει των σχετικών διατάξεων.
Όπως είναι προφανές, τυχόν μη συνυπολογισμός των ανωτέρω καταργηθέντων επιδομάτων των Μηχανικών Π.Ε. του Δημοσίου θα οδηγούσε σε άμεση περικοπή των συνολικών μηνιαίων αποδοχών μου κατά ποσοστό πολύ μεγαλύτερο του ορίου του 25% που θέτει ο Νόμος.
Ενδεικτικά, σας επισυνάπτω παραστατικά για το έτος 2011 που μου απέστειλε πρόσφατα το Υπ. Μεταφορών και Δικτύων.

Συνημμένα (1)
Ετήσια βεβαίωση παροχής επιδόματος 7 0/00
    Ο/Η  Αιτών/ούσα
Κατηγορία ΤΕ Μηχανικών

     ΑΙΤΗΣΗ

Του/ης ………………………………..
υπαλλήλου ΤΕ Μηχανικών
Τεχνικός/ή  Επιθεωρητής/τρια
ΣΕΠΕ / ΚΕΠΕΚ ή ΤΤΥΕ ………..
Α.Μ. Μισθοδοσίας : ……………..

Δ/νση : ……………………………
Τ.Κ.    : ……………………………
FAX   :  ……………………………
Τηλ.   :  ……………………………   

ΠΡΟΣ:        ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟY
                   ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

ΚΟΙΝ:    1.  Γενική Γραμματέα Υπουργείου μας
                    κα Άννα Στρατινάκη
              
               2.  Γενική Διεύθυνση  Διοικητικής Υποστήριξης
                   
3.    Ενιαία Αρχή Πληρωμών
Κάνιγγος 29 Αθήνα


                                                                                                        (Πόλη) …………..   /   /2012
                
ΘΕΜΑ: Σταδιακή περικοπή συνολικών τρεχουσών μηνιαίων αποδοχών στα οριζόμενα από τον Ν. 4024/11 επίπεδα, βάσει του άρθρου 29   παράγραφος 2.

Προκειμένου να εφαρμοστεί η ως άνω περικοπή των συνολικών μηνιαίων αποδοχών μου, αρχικά κατά 25% για το πρώτο έτος εφαρμογής του Νόμου, παρακαλώ να λάβετε υπόψη σας ότι στις εν λόγω μηνιαίες αποδοχές μου περιλαμβάνεται και το ειδικό επίδομα των Μηχανικών Τ.Ε. του Δημοσίου το οποίο ελάμβανα μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 4024/11 και το οποίο καταργήθηκε άμεσα στο σύνολό του, δηλαδή χωρίς ανάλογη διετή μεταβατική περίοδο σταδιακής μείωσης, βάσει του άρθρου 30 - παραγρ. 1 του Νόμου.Συγκεκριμένα:
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του Ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 308Α΄), που συμπλήρωσε το άρθρο 8 του Ν. 2430/1996, καταβλήθηκε από 1.1.2004 στους Πτυχιούχους Μηχανικούς ΤΕ (κλάδος Μηχανικών ΤΕ) το ειδικό επίδομα 3 0/00  επί του ορίου πληρωμών των πιστώσεων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, για τους λόγους που αναφέρονται στο Νόμο και οι οποίοι όχι μόνο δεν έχουν  εκλείψει αλλά παραμένουν σε ισχύ όσο ποτέ άλλοτε.
Θα πρέπει  λοιπόν για την εφαρμογή του άρθρου 29  του Ν. 4024/2011 να συνυπολογισθεί στο σύνολο των μηνιαίων αποδοχών και το ανωτέρω επίδομα 3 0/00   το οποίο μου καταβαλλόταν ανά δίμηνο, ως Μηχανικός ΤΕ από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων και Προμηθειών (Δ 18) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και το οποίο ανερχόταν μετά και τις τελευταίες μειώσεις, στο ποσό των διακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και τριάντα έξι λεπτά (283,36 €) μικτά ανά μήνα, όπως αναφέρεται και στην επισυναπτόμενη βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης, για τον μήνα Οκτώβριο 2011.

Επισημαίνεται ότι το ειδικό αυτό επίδομα αποτελεί μέρος των αποδοχών των Μηχανικών Τ.Ε. του Δημοσίου λόγω ιδιότητας και θέσης, καταβαλλόμενο ως παροχή κινήτρου και αντιστοιχεί σε μηνιαίο ποσό - παρόλο που η πληρωμή του  γινόταν ανά δίμηνο βάσει των σχετικών διατάξεων.
Όπως είναι προφανές, τυχόν μη συνυπολογισμός του ανωτέρω καταργηθέντος επιδόματος Μηχανικών Τ.Ε. του Δημοσίου θα οδηγούσε σε άμεση περικοπή των συνολικών μηνιαίων αποδοχών μου κατά ποσοστό πολύ μεγαλύτερο του ορίου του 25%  που θέτει ο Νόμος.
   

Συνημμένα (1)
Βεβαίωση μηνός Οκτωβρίου παροχής επιδόματος 3 0/00
    Ο/Η  Αιτών/ούσα


                                      
Για το Διοικητικό Συμβούλιο


         Ο Πρόεδρος                                                                               Ο Γεν. Γραμματέας

  
Καραγιάννης Κωνσταντίνος                                                              Οικονόμου Βασίλειος

Δεν υπάρχουν σχόλια: