Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2011

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τ. Θ. 8053, Τ. Κ. 10559 Αθήνα Τηλ. 210 3702339, Fax: 210 3702310

Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2011
Αρ. Πρωτ. :

Προς : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Κοιν : κ. Ειδικό Γραμματέα Σ.Ε.Π.Ε.


Θέμα: Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού έτους 2011.
Σχετικά: Το με αρ. πρωτ. 418/Δ1.149 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας και αναφορικά με τις ανάγκες των Tμημάτων Tεχνικής και Yγειονομικής Eπιθεώρησης σε προσωπικό (ΚΕΠΕΚ και ΤΤΥΕ), παραθέτουμε τις διαχρονικές απόψεις του Συλλόγου μας:
1) Αποτελεί πάγιο αίτημά μας η πλήρωση όλων των προβλεπόμενων κενών θέσεων των υπηρεσιών σε προσωπικό που προβλέπει το ισχύον Π.Δ. 136/99 και επιπλέον να δημιουργηθούν νέες οργανικές θέσεων στις διευθύνσεις και τα αυτοτελή τμήματα κατά τρόπο ώστε να τοποθετηθούν σε αυτές όλοι οι συνάδελφοι που ήδη υπηρετούν για πολλά έτη ως αποσπασμένοι και καλύπτουν μόνιμες και διαρκείς ανάγκες.
2) Για τη διεκπεραίωση των πολλών διοικητικών υποθέσεων και για τις ανάγκες γραμματειακής υποστήριξης, κάθε τμήμα ΤΤΥΕ και κάθε ΚΕΠΕΚ πρέπει να στελεχωθεί με 2-3 τουλάχιστον μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους ανάλογα με τις ανάγκες του.
3) Οι πολλές αποχωρήσεις Τεχνικών και Υγειονομικών Επιθεωρητών (παραιτήσεις, συνταξιοδοτήσεις, μετατάξεις) όπως και η μη ενίσχυση του ΣΕΠΕ με νέες προσλήψεις εδώ και μία δεκαετία περίπου, έχουν απογυμνώσει σημαντικά τις υπηρεσίες από το απαραίτητο στελεχιακό δυναμικό. Είναι επιτακτική λοιπόν, έπειτα από ενδελεχή έρευνα των τοπικών αναγκών, η δημιουργία νέων επιπλέον οργανικών θέσεων (υφιστάμενων αλλά και νέων ειδικοτήτων) πέραν των προβλεπόμενων, σε όλες τις υπηρεσίες Τεχνικής και Υγειονομικής επιθεώρησης.

Για το Δ. Σ.

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας


Φραγκιαδάκης Νικόλαος Φωτιάδης Πρόδρομος

Δεν υπάρχουν σχόλια: