Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2011

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΜΑΠ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τ. Θ. 8053, Τ. Κ. 10010 Αθήνα Τηλ. 210 3702319, Fax: 210 3702310
www.sepeinspector.blogspot.com
Αθήνα, 28.02.2011
Αρ. Πρωτ. : 45
Προς : Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης κ. Λ. Κατσέλη

Κοιν.: 1) Αν. Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης
κ. Κουτρουμάνη Γεώργιo

2) Ειδικό Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε.
κ. Χάλαρη Μιχαήλ


Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,
Σύμφωνα με τη Υ.Α. 194/93 (ΦΕΚ 963/B/31.12.1993) προβλέπεται να χορηγούνται στους Τεχνικούς και Υγειονομικούς Επιθεωρητές τα κάτωθι Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.A.Π.) και συγκεκριμένα:
Δύο παντελόνια εργασίας (ετησίως) - Δύο πουκάμισα εργασίας (ετησίως) - Ένα ζεύγος γάντια (ετησίως) - Ένα ζεύγος υποδήματα (ετησίως) - Ένα επενδύτη (jacket) (ανά τριετία) - Ένα κράνος ασφαλείας (ανά τετραετία) - Ένα ζεύγος ωτοασπίδες (ανά τετραετία) - Γυαλιά προστατευτικά (ανά διετία) - Ένα κουτί (50 ζεύγη) ωτοβύσματα (ετησίως) – διακόσιες πενήντα (250) ατομικές συσκευές (μάσκες) προστασίας της αναπνοής – είκοσι (20) συσκευές ασφαλούς πρόσβασης των επιθεωρητών σε επικίνδυνους ή επιβαρημένους χώρους εργασίας (τα δύο τελευταία είδη παραδίδονται στο ΚΥΑΕ).
Τα Μέσα αυτά είναι τα απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση των καθηκόντων των Τεχνικών και Υγειονομικών Επιθεωρητών Εργασίας, δεδομένου ότι σε καθημερινή βάση πραγματοποιούν ελέγχους σε εργοτάξια, οικοδομές, ναυπηγεία, μηχανουργεία, ξυλουργεία, χωματερές, εργοστάσια παραγωγής χημικών ουσιών, κλπ. Επιπλέον για την ασφαλή εκτέλεση των ανωτέρω καθηκόντων θα έπρεπε να προβλέπεται η χορήγηση ειδικών μασκών αναλόγως με τον υπό διερεύνηση παράγοντα (για χημικές ουσίες, σκόνη, βαφές κ.λ.π.), ειδικές στολές (για προστασία έναντι αμιάντου), ατομικές συσκευές ανίχνευσης (για γκαζάδικα, κ.λ.π.) και άλλα.
Με αφορμή τις ελλειμματικές πιστώσεις που διατέθηκαν για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) σε όλα τα ΚΕ.Π.Ε.Κ κατά τις προηγούμενες περιόδους, γεγονός που αναγκάζει πολλούς συναδέλφους να προμηθεύονται τα παραπάνω μέσα με δικά τους χρήματα (!!!), έχουμε διαμαρτυρηθεί εγγράφως και στο παρελθόν και θέλαμε να πιστεύουμε ότι τέτοια φαινόμενα δεν θα επαναλαμβάνονταν.
Δυστυχώς όμως, η πίστωση του αντίστοιχου κωδικού και για τη φετινή χρονιά παρέμεινε στο ίδιο χαμηλό ποσό με το προηγούμενο έτος (40€/επιθεωρητή). Για το λόγο αυτό οι υπάλληλοι μιας Περιφερειακής Διεύθυνσης (ΚΕ.Π.Ε.Κ.), σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συνεχή αθέτηση των υποσχέσεων των εκάστοτε πολιτικών ηγεσιών του Υπουργείου μας, αρνήθηκαν να παραλάβουν το χορηγούμενο ποσό. Σε άλλες δε Υπηρεσίες Επιθεώρησης χορηγήθηκαν όσα από τα προβλεπόμενα είδη ήταν δυνατό να αγορασθούν με το πενιχρό αυτό ποσό. Το συγκεκριμένο ποσό δεν επαρκούσε για να αγορασθούν ούτε καν τα στοιχειώδη προβλεπόμενα Μ.Α.Π. που πρέπει να είναι κατασκευασμένα με βάση τις ισχύουσες ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές. Είναι οξύμωρο οι Επιθεωρητές Εργασίας στους οποίους δεν έχουν χορηγηθεί τα προβλεπόμενα Μ.Α.Π. να απαιτείται να επιβάλλουν στους εργοδότες τη χορήγησή τους στους εργαζόμενους!!!
Διαμαρτυρόμαστε εντόνως και ζητάμε να υλοποιήσετε άμεσα ένα από τα πάγια αιτήματα του Συλλόγου μας που είναι η χορήγηση των ίδιων των προβλεπομένων από την Υ.Α. 194/1993 Μ.Α.Π. στους επιθεωρητές και όχι ένα ποσό του οποίου το ύψος δεν γνωρίζουμε ποιος το καθορίζει αλλά είναι και διαφορετικό σε κάθε υπηρεσία (για παράδειγμα η απόφαση με αριθμό πρωτοκόλλου 24898/8069 της 13/12/2010). Σε διαφορετική περίπτωση, το γεγονός ότι το ίδιο το Υπουργείο με ευθύνη της Πολιτικής Ηγεσίας από την μια μεριά δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του απέναντι στους υπαλλήλους του Επιθεωρητές Εργασίας και από την άλλη τους εντέλει να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους αποτελεί σοβαρή ανακολουθία η οποία τραυματίζει το κύρος του σε σημαντικό βαθμό. Επιπλέον θέτει σε μεγαλύτερο ή μικρότερο κίνδυνο κάθε φορά την υγεία των εργαζομένων του Επιθεωρητών Εργασίας, και ουσιαστικά λόγω της έλλειψης των απαραίτητων αυτών μέσων τους θέτει εμπόδια και σοβαρά αντικίνητρα για τη διενέργεια επιθεωρήσεων σε επικίνδυνους εργασιακούς χώρους.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Φραγκιαδάκης Νίκος Φωτιάδης Πρόδρομος

Δεν υπάρχουν σχόλια: