Κυριακή, 3 Οκτωβρίου 2010

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τ. Θ. 8053, Τ. Κ. 10010 Αθήνα Τηλ. 210 3702339, Fax: 210 3702310
www.sepeinspector.blogspot.com
Αθήνα: 27.09.2010
Αρ. Πρωτ. : 19

Προς: Υπουργό Εργασίας και Koινωνικής Ασφάλισης
κα. Λ. Κατσέλη


Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,
Σας καλωσορίζουμε στο Υπουργείο και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο σας. Επιθυμούμε και επιδιώκουμε τη διαρκή συνεργασία μαζί σας, με στόχο την ανάδειξη και προώθηση των θεμάτων που αφορούν την Ασφάλεια και Υγεία των εργαζομένων καθώς και την επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τις υπηρεσίες και τον κλάδο μας, προβλήματα που αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα για την προσφορά υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους πολίτες.

Ο Σύλλογός μας έχει περισσότερα από 300 μέλη που υπηρετούν στις υπηρεσίες όλης της χώρας και αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία του πλέον καταρτισμένου και εξειδικευμένου σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας των Eργαζομένων στελεχιακού δυναμικού της χώρας μας. Ειδικότερα μέλη μας είναι:
Οι Τεχνικοί & Υγειονομικοί Επιθεωρητές Εργασίας που υπηρετούν στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) {Κεντρική Υπηρεσία, Κέντρα Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΚΕΠΕΚ) και Τμήματα Τεχνικής & Υγειονομικής Επιθεώρησης}
Οι υπάλληλοι Τεχνικών, Θετικών Επιστημών και Υγειονομικών ειδικοτήτων που υπηρετούν στην Γενική Δ/νση Συνθηκών Εργασίας καθώς και στην τεχνική υπηρεσία του Υπουργείου
Οι οδηγοί που υπηρετούν στο ΣΕΠΕ (ΚΕΠΕΚ και Τμήματα Τεχνικής & Υγειονομικής Επιθεώρησης)

Είναι γεγονός ότι το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας συνιστά, όπως φαίνεται και από τον ιδρυτικό του νόμο, ένα μηχανισμό ελέγχου του οποίου το αντικείμενο αφορά το σύνολο σχεδόν της παραγωγικής δραστηριότητας. Με τη δράση του συμβάλει στην προάσπιση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων καθώς και στην πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων μέσω της προώθησης και εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας.

Σημειώνεται ότι η 81 Δ.Σ., εκτός των άλλων, για τους Επιθεωρητές Εργασίας επισημαίνει τα εξής:
 Τον ιδιαίτερο ρόλο τους σε σχέση με τους άλλους δημοσίους υπαλλήλους.
 Την ανάγκη συνεχούς εκπαίδευσης τους. Επισημαίνεται, ότι πέραν της αρχικής γενικής εκπαίδευσης δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλο παρόμοιο πρόγραμμα, παρά τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας που απαιτεί ιδιαίτερη εξειδίκευση των επιθεωρητών.
 Τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας τους από κάθε κυβερνητική μεταβολή και εξωτερική επιρροή.
 Τη δέσμευση να μη χρησιμοποιούνται σε άλλα καθήκοντα που μπορεί να επηρεάσουν την εργασία τους και ο αριθμός τους να είναι επαρκής.

Με βάση τα ανωτέρω και για την καλύτερη και πιο αποτελεσματική λειτουργία του Σ.ΕΠ.Ε. διεκδικούμε ως ελάχιστα προαπαιτούμενα τα εξής :
• Πλήρη εφαρμογή της 81ης Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας που αποτελεί υπερνομοθετική διάταξη και κατά συνέπεια κάθε εθνική νομοθεσία πρέπει να εναρμονίζεται με αυτή.
• Διοικητική αυτονομία και οικονομική αυτοτέλειά του. Πάγιο αίτημά του Συλλόγου μας ήταν και παραμένει η σύσταση Γενικής Γραμματείας Επιθεώρησης Εργασίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πλήρη επιτυχία και αποτελεσματικότητα του στόχου αυτού είναι και η δημιουργία εντός της Γενικής Γραμματείας αυτοτελών και ανεξάρτητων Διευθύνσεων Διοικητικού και Οικονομικού.
• Σύνταξη του Κανονισμού Λειτουργίας του (προβλέπεται και από τον ιδρυτικό του Nόμο).
• Τοποθετήσεις Προϊσταμένων Τμημάτων (Τ.Τ.&Υ.Ε.) και Διευθύνσεων (ΚΕ.Π.Ε.Κ.) να γίνονται με την προϋπόθεση ότι υπηρέτησαν ως επιθεωρητές σε αντίστοιχες υπηρεσίες του ΣΕΠΕ. Η δραστηριότητά τους αυτή πρέπει να είναι ελεγκτική και τουλάχιστον πενταετής προκειμένου να είναι γνώστες του αντικειμένου.
• Νομική στήριξη και κάλυψη όλων των Τεχνικών και Υγειονομικών Επιθεωρητών Εργασίας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, με την τοποθέτηση νομικών που έχουν ως αντικείμενο τα εργασιακά θέματα και που στα καθήκοντά τους θα εμπεριέχεται και η σύνταξη προσφυγών και άλλων συναφών θεμάτων.
• Νομοθετική κατοχύρωση της μόνιμης συμμετοχής εκπροσώπου του Συλλόγου μας στα όργανα λήψης αποφάσεων, στο Συμβούλιο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (Σ.Υ.Α.Ε.) και στο Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεωρήσεων Εργασίας (Σ.Κ.Ε.Ε.Ε.).
• Κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων με την πρόσληψη νέων τεχνικών και υγειονομικών επιθεωρητών εργασίας καθώς και του απαραίτητου διοικητικού προσωπικού για την ουσιαστική στελέχωση όλων των Υπηρεσιών όπως άλλωστε προβλέπεται και στο μνημόνιο που έχει ήδη υπογραφεί και αποδεχθεί η χώρα μας και έχει δεσμευθεί να εφαρμόσει ο κ. Πρωθυπουργός.
• Όλες οι υπηρεσιακές μεταβολές (μεταθέσεις, αποσπάσεις κ.λ.π.) να πραγματοποιούνται μόνο με κοινωνικά κριτήρια (οικογενειακή κατάσταση, εντοπιότητα, συνυπηρέτηση κ.λ.π.)
• Αύξηση και εξορθολογισμό των διαθέσιμων πιστώσεων στα ΚΕ.Π.Ε.Κ., καθώς με τις διαθέσιμες πιστώσεις καθίσταται προβληματική η καθημερινή λειτουργία τους .
• Παροχή της απαραίτητης και κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής και των αναγκαίων μέσων καθώς και τη δημιουργία υποδομών (μηχανοργάνωση κ.λ.π.) για την εύρυθμη λειτουργία όλων των Υπηρεσιών.
• Αναμόρφωση και αλλαγές στο υφιστάμενο νομοθετικό και λειτουργικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση διαπιστωμένων δυσλειτουργιών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων των Τεχνικών και Υγειονομικών Επιθεωρητών με σκοπό την ελάττωση της γραφειοκρατίας και της απεμπλοκής τους από διαδικασίες που όχι μόνο δεν βοηθούν αλλά και αποτελούν τροχοπέδη στο κύριο ελεγκτικό έργο τους.
• Εξίσωση των αμοιβών των Τεχνικών και Υγειονομικών Επιθεωρητών Εργασίας με αυτές των επιθεωρητών άλλων φορέων του Δημοσίου (Υπ. Οικονομικών, Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. κ.λ.π.).
• Άμεση ενεργοποίηση της απόφασης (που βρίσκεται στο τελικό στάδιο υλοποίησης) για την αποκατάσταση της υπάρχουσας άνισης μεταχείρισης των συναδέλφων για τις εκτός έδρας μετακινήσεις τους προς εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, εξισώνοντας την αποζημίωση για όλους τους Επιθεωρητές, ανεξαρτήτου κλάδου και κατηγορίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα για τους επιθεωρητές του κλάδου ΠΕ Μηχανικών.
• Ίση αμοιβή για επιθεωρητές που έχουν τα ίδια καθήκοντα και τις ίδιες υποχρεώσεις μέσα στον ίδιο χώρο εργασίας.
• Χορήγηση των απαιτούμενων πιστώσεων προκειμένου οι επιθεωρητές εργασίας να μπορούν να προμηθευτούν τα προβλεπόμενα Μέσα Ατομικής Προστασίας έτσι ώστε να μπορούν να εκτελέσουν τα καθήκοντα τους με πλήρη ασφάλεια. Σημειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια οι χορηγούμενες πιστώσεις δεν επαρκούν ούτε κατ΄ ελάχιστο για την προμήθειά τους.
• Επαναχορήγηση του καταργηθέντος επιδόματος θέσης ευθύνης (ποσού 70 ευρώ μηνιαίως), το οποίο ελάμβαναν οι Επιθεωρητές Εργασίας λόγω των δεδομένων ειδικών συνθηκών που συναντούν κατά την εκτέλεση του έργου τους και της αυξημένης θέσης ευθύνης τους.
• Διασφάλιση της απρόσκοπτης καταβολής του παραβόλου Α.Σ.Ε. σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 17206/4443 Υ.Α..
Κυρία Υπουργέ, στην πρώτη επικοινωνία μαζί σας θελήσαμε να καταγράψουμε συνοπτικά κάποιες απόψεις και θέσεις του Συλλόγου μας με στόχο να συμβάλουμε στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Αναφερθήκαμε επιγραμματικά σε αιτήματα που μας απασχολούν σαν κλάδο και θα επανέλθουμε αναλυτικότερα σε αυτά σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η επίλυση των προβλημάτων και η ικανοποίηση των αιτημάτων μας δεν αποτελεί απλά συνδικαλιστική διεκδίκηση αλλά ουσιαστικό παράγοντα για την ενίσχυση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και τη βελτίωση του επιπέδου λειτουργίας των υπηρεσιών με τελικό στόχο την εξυπηρέτηση του πολίτη και ιδιαίτερα του εργαζόμενου.
Για όλα τα ανωτέρω θέματα και λόγω της χρονικής συγκυρίας όπου συζητούνται σοβαρές μεταβολές στην οργάνωση και δομή του Σ.ΕΠ.Ε. κρίνουμε απαραίτητη μια άμεση συνάντηση μαζί σας και προς το σκοπό αυτό περιμένουμε πρόσκλησή σας.

Για το Δ. Σ.
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Φραγκιαδάκης Νικόλαος Φωτιάδης Πρόδρομος

Δεν υπάρχουν σχόλια: