Τρίτη, 17 Μαΐου 2011

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ….»

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τ. Θ. 8053, Τ. Κ. 10559 Αθήνα Τηλ. 210 3702339, Fax: 210 3702310

Αθήνα, 17 Μαϊου 2011

Αρ. Πρωτ. : 56

Προς : 1) Γενική Γραμματέα

Γραφείου Πρωθυπουργού

κα Βάρτζελη Ρεγγίνα

2) Αν. Υπουργό Εργασίας και

Κοινωνικής Ασφάλισης

κ. Γ. Κουτρουμάνη

3) Ειδικό Γραμματέα ΣΕΠΕ

κ. Μ. Χάλαρη

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

«ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ….»

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σε συνέχεια των ήδη υποβαλλομένων προτάσεών μας, που έχουν αποφασισθεί στην έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας στις 4/2/2011, σας υποβάλλουμε εκ νέου τις θέσεις και προτάσεις μας, μετά τη διαμόρφωση του συγκεκριμένου Σ/Ν.

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

Άρθρο 2. Έργο και αρμοδιότητες – Ελεγκτική και υποστηρικτική δράση

Η παράγραφος 2 στ να τροποποιηθεί ως εξής:

«...και να παρεμβαίνει στους χώρους εργασίας εφόσον κριθεί αναγκαίο» (διότι δεν χρίζουν όλες οι καταγγελίες παρέμβασης στους χώρους εργασίας).

Σημ: Να αφαιρεθεί δηλαδή η λέξη άμεσα, δεδομένου ότι δεν είναι δυνατόν οι επιθεωρητές να παρεμβαίνουν άμεσα για όλες τις καταγγελίες, αλλά μόνο γι αυτές οι οποίες αξιολογούνται από τους προϊσταμένους των δομών, ως άμεσης προτεραιότητας λαμβάνοντας υπόψη τον προγραμματισμό και τις λοιπές τρέχουσες ανάγκες της κάθε υπηρεσίας (π.χ. κίνδυνος για πρόκληση σοβαρού ή θανατηφόρου ατυχήματος, εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες εργασίες σε ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες, εργοτάξια, διαχείριση χημικών παραγόντων κ.λ.π.).

Η παράγραφος 2 ι να απαλειφθεί ολόκληρη.

Σημ: Είναι εύκολα αντιληπτό ότι εάν τελικά οδηγηθούμε σε εμπλοκή των Επιθεωρητών Εργασίας στον έλεγχο και την εφαρμογή του νέου αντικαπνιστικού νόμου, λαμβάνοντας υπόψη αφενός μεν τον αριθμό των υπηρετούντων Επιθεωρητών Εργασίας σε όλη την επικράτεια (800 Τεχνικοί, Υγειονομικοί και Κοινωνικοί περίπου), αφετέρου δε τον εκτιμώμενο αριθμό των σχετικών ελέγχων που θα προκύψουν (σύμφωνα με επίσημα στοιχεία ο αριθμός των καταγγελιών και μόνο μέσα στο πρώτο δίμηνο εφαρμογής του νέου νόμου ανέρχεται σε 343.000 περίπου), θα οδηγηθούμε - αν όχι σε πλήρη ακύρωση - σίγουρα σε ελαχιστοποίηση της δυνατότητας ελέγχου εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας από τους Επιθεωρητές.

Η παράγραφος 2ιδ να τροποποιηθεί.

Σημ: Η στατιστική επεξεργασία να αφορά μόνο τα σοβαρά και θανατηφόρα ατυχήματα.

Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας δεν είναι Στατιστική Υπηρεσία ούτε Ασφαλιστικός Οργανισμός για να επεξεργάζεται τα τροχαία, τα παθολογικά ατυχήματα και τα πάσης φύσεως εργατικά ατυχήματα που δεν σχετίζονται με τη λήψη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.

Σε διαφορετική περίπτωση, οι τεχνικοί και υγειονομικοί επιθεωρητές με την ογκώδη και γραφειοκρατική εργασία της συλλογής και αποστολής των στατιστικών στοιχείων της χώρας για όλα τα εργατικά ατυχήματα (ακόμα και για αυτά που δεν έχει αρμοδιότητα το Σ.ΕΠ.Ε), για λογαριασμό και με τον τρόπο που επιθυμεί η EUROSTAT θα οδηγηθούν αναπόφευκτα στην μείωση του ελεγκτικού έργου τους. Μέχρι τώρα το έργο αυτό για χρόνια επιτελείται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία σε συνεργασία με τους ασφαλιστικούς φορείς. Το σχέδιο νόμου επιχειρεί να υπερκεράσει την αδυναμία των εν λόγω φορέων να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της EUROSTAT, μεταφέροντας τη σχετική υποχρέωση της χώρας μας κατά τρόπο καταχρηστικό (αν ληφθεί υπόψη το πνεύμα στο οποίο κινείται η 81 Δ.Σ.Ε.), στο Σ.ΕΠ.Ε..

Άρθρο 5. Στελέχωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Η παράγραφος 4 να τροποποιηθεί ως εξής:

«Υπάλληλος που υπηρετεί στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου Δημοσίου Δικαίου ασκεί καθήκοντα Επιθεωρητή Εργασίας…».

Σημ: Αντικαθίσταται δηλαδή το με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου Ιδιωτικού Δικαίου με το Δημοσίου Δικαίου, δεδομένου, ότι οι Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία είναι υποχρεωτικό από την 81 ΔΣΕ να είναι Υπάλληλοι Δημοσίου Δικαίου σαν εξασφάλιση της αμεροληψίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Άρθρο 10. Υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Η παράγραφος 1Β (Περιφερειακές Υπηρεσίες του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας) να τροποποιηθεί ώστε:

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων και Ασφάλειας και Υγείας πρέπει να είναι πλήρως διαχωρισμένες και να συνεχίσουν να λειτουργούν με τις δομές ως έχουν σήμερα. Εάν κριθεί αναγκαία η θεσμοθέτηση Τμήματος Συντονισμού, αυτό θα πρέπει να είναι ξεχωριστό για κάθε μια από τις παραπάνω Περιφερειακές Διευθύνσεις. Επίσης θεωρούμε ότι η προτεινόμενη δομή έρχεται σε αντίθεση με τα ισχύοντα και με τους Γενικούς Κανόνες λειτουργίας των άλλων ελεγκτικών Σωμάτων, το Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και το Διοικητικό Δίκαιο. Η καθαρή λύση είναι να υπάρξουν ξεχωριστές Διευθύνσεις Υγείας και Ασφάλειας από τη μια και Εργασιακών Σχέσεων από την άλλη. Πλήρης δηλαδή διαχωρισμός στη δομή και στη διάρθρωση των δύο περιφερειακών Διευθύνσεων.

Σημειώνεται επιπλέον ότι τα ΚΕ.Π.Ε.Κ. λειτουργούν πλέον της δεκαετίας χωρίς να υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα διοικητικής οργάνωσης. Τυχόν αλλαγή πρέπει να προκύψει μετά από απολογισμό του τρόπου λειτουργίας των υφιστάμενων δομών. Επειδή δε δεν προκύπτει από πουθενά η ύπαρξη διοικητικών ή διαρθρωτικών προβλημάτων, είναι γενικά παραδεκτό ότι δεν υπάρχει ανάγκη αλλαγής.

Επιπλέον απαιτούμε να μην δημιουργηθούν νέα Τμήματα και Διευθύνσεις στην Περιφέρεια, εάν το Σ.ΕΠ.Ε. δεν στελεχωθεί προηγουμένως με ικανό αριθμό Επιθεωρητών ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περιοχής, εάν δεν εξασφαλιστεί η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και εάν δεν προσδιοριστεί ορθολογικά η «επιχειρησιακή» ανάγκη δημιουργίας των νέων αυτών δομών, οπότε τα νέα αυτά Τμήματα μπορούν να δημιουργούνται σταδιακά.

Τέλος στις Περιφερειακές Διευθύνσεις που προβλέπονται τμήματα Τομέων (π.χ. Τμήμα Α’ Τομέα Αθηνών), δεν έχει διευκρινισθεί εάν θα πρόκειται για αυτοτελείς μονάδες με ξεχωριστές δομές (γραμματεία κ.λ.π.), ή όχι. Σε κάθε περίπτωση σε κάθε Τμήμα θα πρέπει να υπηρετούν τουλάχιστον δύο (2) διοικητικοί υπάλληλοι για γραμματειακή υποστήριξη. Παρά τις μέχρι τώρα διαβεβαιώσεις της Πολιτικής Ηγεσίας στο Σχέδιο Νόμου πουθενά δεν διακρίνεται η δέσμευση για ενίσχυση κάθε τμήματος με το αναγκαίο επιπλέον διοικητικό προσωπικό.

Η παράγραφος 6 να τροποποιηθεί ως εξής:

«Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Εσωτερικών δύνανται ….

Άρθρο 11. Αυτοτελές Γραφείο Ενημέρωσης, Υποδοχής, Αξιολόγησης και Διαχείρησης Καταγγελιών

Άρθρο 12 . Ειδική Ομάδα Ετοιμότητας και Άμεσης Επέμβασης.

Σημ: Να απαλειφθούν τα ανωτέρω άρθρα. Ειδικότερα, για τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας δεν έχει νόημα η δημιουργία μιας τέτοιας ομάδας, δεδομένου ότι η εξέταση σοβαρών και θανατηφόρων ατυχημάτων ή σοβαρών καταγγελιών εξετάζονται από τις υπηρεσίες μας άμεσα καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου και μέχρι τώρα δεν έχει παρουσιαστεί κανένα πρόβλημα στην ειδοποίηση και ανταπόκριση των υπηρεσιών, ώστε να απαιτείται η δημιουργία μιας νέας υπηρεσίας. Άλλωστε, στην συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων οι συνθήκες δε υγιεινής και ασφάλειας δεν είναι στιγμιαίες και δεν μπορούν να μεταβληθούν σημαντικά ούτως ώστε να καθίσταται επιβεβλημένος ο ακαριαίος έλεγχος.

Άρθρο 14. Οικονομική Υποστήριξη της Επιχειρησιακής Αυτοτέλειας και Λειτουργίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Η παράγραφος 1 να τροποποιηθεί ως εξής (σύμφωνα και με παλαιότερη διατύπωση):

«Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας διαθέτει προϋπολογισμό, καταρτίζει και τροποποιεί τον προϋπολογισμό του, διαχειρίζεται κάθε δαπάνη που το αφορά, είναι αρμόδιο για την εκκαθάριση αποδοχών και γενικά των αποζημιώσεων του προσωπικού του και εισπράττει τα εκ του νόμου προβλεπόμενα έσοδα. Είναι αρμόδιο για το σύνολο της διαδικασίας προμήθειας κάθε μηχανήματος, υλικού, εφοδίου ή άλλου περιουσιακού στοιχείου που χρειάζεται σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις. Μεριμνά για την στέγαση των υπηρεσιών και για τη διαχείριση υλικού των υπηρεσιών».

Άρθρο 15 Πρόσθετη αμοιβή – Λοιπά Οικονομικά Θέματα.

Στην παράγραφο 2 να απαλειφθεί η φράση «ακόμη και να καταργείται».

Άρθρο 16. Τυποποίηση και χρήση δελτίων ελέγχου

Η παράγραφος 1 να απαλειφθεί ολόκληρη.

Σημ: Το χρησιμοποιούμενο δελτίο ελέγχου δεν πρέπει να είναι τυποποιημένο έντυπο δεδομένου ότι πρέπει να δίνει στον επιθεωρητή τη δυνατότητα αποτύπωσης με ακρίβεια και σαφήνεια της πραγματικής κατάστασης των χώρων εργασίας και της ποικίλης ιδιαιτερότητάς τους κατά το χρονικό διάστημα της επιθεώρησης και όχι ένα έντυπο γενικής χρήσης για κάθε περίπτωση (π.χ. check list κ.λ.π.). Εκτός από το γεγονός ότι ένα τυποποιημένο έντυπο παραβιάζει την αρχή της ελευθερίας του Επιθεωρητή Εργασίας που απαιτεί η 81 Δ.Σ.Ε. επιπλέον μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά νομικά ζητήματα κατά την εκδίκαση ποινικών και διοικητικών κυρώσεων από τη δικαιοσύνη λόγω έλλειψης σαφούς διατύπωσης των παραβάσεων.

Η παράγραφος 2 να απαλειφθεί ολόκληρη.

Σημ: Η συγκεκριμένη παράγραφος παραβιάζει την αρχή της ελευθερίας του Επιθεωρητή Εργασίας που απαιτεί η 81 Δ.Σ.Ε.

Άρθρο 17. Θέματα Λειτουργίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

Η παράγραφος 5 να απαλειφθεί:

Σημ: Η οδήγηση των υπηρεσιακών αυτοκινήτων πρέπει να γίνεται από τους οδηγούς ή ως προβλέπεται από τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

Η παράγραφος 11 να απαλειφθεί ολόκληρη.

Σημ: Η συγκεκριμένη παράγραφος εισάγει τη συμμετοχή «εμπειρογνωμόνων» κατά την επιθεώρηση των χώρων εργασίας μαζί με τους επιθεωρητές εργασίας υπό μορφή κλιμακίου. Η συγκεκριμένη πρακτική δεν εξυπηρετεί καμία αναγκαιότητα και η μέχρι σήμερα εμπειρία μας έχει καταδείξει ότι οι Επιθεωρητές Εργασίας καλύπτουν πλήρως και επαρκώς το αντικείμενο της επιθεώρησης των χώρων εργασίας για θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. Η συμμετοχή «εμπειρογνωμόνων» κατά την διάρκεια των επιθεωρήσεων ενδέχεται σε πολλές περιπτώσεις να προκαλέσει δυσλειτουργίες λόγω διχογνωμιών, διαφορετικής ερμηνείας της νομοθεσίας ή διαφορετικής νοοτροπίας στη προσέγγιση των θεμάτων, με αποτέλεσμα την αμφισβήτηση του κύρους των Επιθεωρητών και του Σ.ΕΠ.Ε. γενικότερα. Οι δαπάνες για τις αμοιβές τέτοιων εμπειρογνωμόνων (είτε πρόκειται για πραγματογνώμονες πρωτοδικείων και εφετείων ή όχι) είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την παρούσα χρονική συγκυρία. Άλλωστε σε σοβαρές περιπτώσεις, ή όπου κριθεί αναγκαίο, οι δικαστικές αρχές έχουν και τώρα τη δυνατότητα να ορίζουν και σήμερα κάποιο πραγματογνώμονα από ειδικούς καταλόγους χωρίς μάλιστα οι αμοιβές των τελευταίων να καλύπτονται από τον περιορισμένο προϋπολογισμό του Σ.ΕΠ.Ε..

Άρθρο 19. Συνεργασία ΣΕΠΕ, Γενικής Διεύθυνσης Συνθηκών και …………..

Στο συγκεκριμένο άρθρο να συμπεριληφθεί στο ΣΥΑΕ και η συμετοχή εκπροσώπου του Συλλόγου των Τεχνικών και Υγειονομικών Επιθεωρητών Εργασίας.

Άρθρο 21. Κοινωνικός Έλεγχος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Η παράγραφος 1ε να τροποποιηθεί ώστε να συμπεριληφθεί στο Σ.Κ.Ε.Ε.Ε. και συμμετοχή εκπροσώπου του Συλλόγου των Τεχνικών και Υγειονομικών Επιθεωρητών Εργασίας.

Άρθρο 23. Είδος και εύρος κυρώσεων

Η παράγραφος 1 να συμπληρωθεί ως εξής:

«Λαμβάνει άμεσα διοικητικά μέτρα και επιβάλλει τις προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις ή και προσφεύγει στη δικαιοσύνη».

Η παράγραφος 4 να αφαιρεθεί

Άρθρο 24. Διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης της εργατικής Νομοθεσίας.

Να καταργηθούν πλήρως οι σχετικές προβλέψεις ή διαφορετικά να μην ισχύουν για τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας της εργασίας.

Σημ: Η επιβολή διοικητικών κυρώσεων έχει ήδη ρυθμιστεί πρόσφατα με το άρθρο 71 του Νόμου 3850/2010. Η λογική που διέπει τα προτεινόμενα από το παρόν σχέδιο νόμου δεν είναι σύμφωνη με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (πρόσφατα τροποποιηθέντος με το Ν.3900/17-12-2010), και τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, οι οποίοι Κώδικες πρέπει να έχουν γενική και απόλυτη εφαρμογή. Δεν είναι δυνατόν ένας θεσμικός νόμος να αναφέρει τέτοιες λεπτομέρειες όπως για παράδειγμα ο τρόπος επίδοσης ενός προστίμου.

Άρθρο 29. Ρυθμίσεις για Ιατρούς Εργασίας και Συμβούλους Ασφάλειας της Εργασίας.

Το παρόν άρθρο πρέπει να αφαιρεθεί από το Σχέδιο Νόμου και να εισαχθεί σε άλλο σχετικό νομοσχέδιο γιατί είναι θέμα που δεν σχετίζεται με τη σύσταση του Σ.ΕΠ.Ε..

Άρθρο 33. Μεταβατικές – Καταργούμενες διατάξεις.

Η παράγραφος 1 να τροποποιηθεί ως εξής:

«Το πάσης φύσεως προσωπικό … Η τοποθέτηση του ανωτέρω προσωπικού γίνεται με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΣΕΠΕ» .

Επίσης να προστεθεί το εξής: «Το ανωτέρω προσωπικό εντάσσεται ή μεταφέρεται στον ίδιο γεωγραφικό χώρο όπου ήδη υπηρετεί με την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, βαθμό, κλάδο και ειδικότητα που κατέχει και θεωρείται ότι έχει λάβει την πιστοποίηση του άρθρου 25 του παρόντος νόμου. Η τοποθέτηση του ανωτέρω προσωπικού γίνεται με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε. μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΣΕΠΕ».

Παρακαλούμε όπως μας απαντήσετε εγγράφως σχετικά με τις ανωτέρω προτάσεις μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Καραγιάννης Κωνσταντίνος Οικονόμου Βασίλειος

Δεν υπάρχουν σχόλια: