Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2012

ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.)ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τ. Θ. 8053,  Τ. Κ. 10210 Αθήνα  Τηλ. 210 3702319, Fax: 210 3702310
               www.sepeinspector.blogspot.com                         
                                                                           
                                                                            Αθήνα   27-03-2012
                                                                            Αρ. Πρωτ. : 87                  

                                                                                  ΠΡΟΣ:  Ως πίνακας αποδεκτών


ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.)


ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

   
Με αφορμή το σχετικό κατατεθέν Νομοσχέδιο στο οποίο προβλέπεται  η μείωση των οργανικών μονάδων του Σ.ΕΠ.Ε (στο πλαίσιο της γενικότερης οριζόντιας και κατά την άποψή μας  ισοπεδωτικής αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών του Δημοσίου, η οποία γίνεται χωρίς καμία πραγματική αξιολόγηση και χωρίς να ληφθεί υπόψη η ιδιαιτερότητά τους, ο διαφορετικός ρόλος και η διαφορετική χρησιμότητά τους στην Ελληνική Οικονομία και Κοινωνία), έχουμε να σας επισημάνουμε τα ακόλουθα δύο βασικά στοιχεία προβληματισμού, δηλώνοντας ταυτόχρονα την απόλυτη αντίθεσή μας σε μια τέτοια εξέλιξη :
1) H προτεινόμενη μείωση των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία ανά την Επικράτεια  από τις 7 υφιστάμενες (σύμφωνα με τον προηγούμενο Νόμο 2639/98), σε 3 θα δημιουργήσει, όπως είναι αυτονόητο, τεράστια οργανωτικά και λειτουργικά κενά στις Υπηρεσίες Υγείας και Ασφάλειας, δεδομένου ότι πρώτα απ’ όλα και από επιστημονική σκοπιά αγνοείται και καταστρατηγείται προκλητικά η διεθνώς αποδεκτή και βασική αρχή της επιστήμης του MANAGEMENT, σύμφωνα με την οποία κάθε μείζων διοικητική μονάδα (σε οποιαδήποτε ιεραρχική κλίμακα), πρέπει να προΐσταται και να διευθύνει το μέγιστο έως 7 το πολύ ελάσσονες υποκείμενες διοικητικές μονάδες. Σύμφωνα με την  προτεινόμενη δομή, οι 3 εναπομείνασες Διευθύνσεις Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας καλούνται να διευθύνουν αντίστοιχα 9, 16 και 17 Τμήματα και να καλύψουν χερσαίες χιλιομετρικές αποστάσεις εκατοντάδων χιλιομέτρων ή θαλάσσιες αποστάσεις διάρκειας πολλών ωρών !!!
2) Καμία αναδιάρθρωση Υπηρεσιών του Δημοσίου  δεν μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα όταν υλοποιείται πρόχειρα, άκριτα και απουσία ορθολογικών και επιστημονικών κριτηρίων που θα βασίζονται στο δίπτυχο κόστους - ωφελιμότητας («cost - benefit»). Τέτοια ανάλυση ως είναι γνωστό φυσικά δεν έγινε, αλλά αντίθετα ακολουθήθηκε η λογική της μικροπολιτικής εξυπηρέτησης «άλλων στόχων και προτεραιοτήτων», οι οποίοι κείνται μακράν από τον επιδιωκόμενο στόχο της εξυπηρέτησης του Δημόσιου συμφέροντος και του συμφέροντος της Ελληνικής Κοινωνίας. Με βάση τη λογική αυτή, ιδιαίτερα στο Υπουργείο μας, ενώ από τη μια μεριά διατηρήθηκαν υπηρεσιακές δομές με αμφίβολη χρησιμότητα και με μικρό αριθμό υπηρετούντων υπαλλήλων, αντιθέτως από την άλλη έγινε προκλητική περικοπή σε δομές της Επιθεώρησης Εργασίας, ιδίως δε σε Διευθύνσεις Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας. Σχεδιάσθηκε δηλαδή μια άνιση και άδικη περικοπή σε βάρος των Διευθύνσεων Ασφάλειας και Υγείας ενάντια  σε κάθε λογική και έννοια αναλογικότητας.        
Ειδικότερα σημειώνεται, ότι η υφιστάμενη οργανωτική δομή των Υπηρεσιών Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας στη Χώρα μας αν και ήδη χαρακτηρίζεται από μεγάλη γεωγραφική διασπορά, όσον αφορά τις περιοχές ευθύνης των Διευθύνσεων (7 Κέντρα Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου / ΚΕ.Π.Ε.Κ.), έχει επιτύχει ιδιαίτερα ικανοποιητικά αποτελέσματα για λειτουργία πλέον της μιας δεκαετίας, σύμφωνα πάντα με τα επίσημα δημοσιευμένα στοιχεία. Αυτό οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στον υψηλό βαθμό ευθύνης όλων των Προϊσταμένων και των υπηρετούντων υπαλλήλων και της καταβαλλόμενης υπερπροσπάθειας από μέρους τους, η οποία όμως έχει φτάσει πλέον σε οριακό επίπεδο λόγω της αποδυνάμωσης των Υπηρεσιών.   
Όλα αυτά τα θετικά αποτελέσματα επιτεύχθηκαν παρόλο που οι Υπηρεσίες αυτές για χρόνια λειτούργησαν σε καθεστώς απαξίωσης από την Ελληνική Πολιτεία, σε σύγκριση πάντα με την αντίστοιχη αντιμετώπιση άλλων φορέων του Δημοσίου (με αναμφίβολα υποδεέστερο κοινωνικό ρόλο) και παρόλο που λειτούργησαν με σημαντικές ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή και ανθρώπινο δυναμικό. Άλλωστε στον πρόσφατα ψηφισθέντα Ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, Ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις», είχε προβλεφθεί η αναδιοργάνωση και ο εξορθολογισμός της διοικητικής δομής του Σ.ΕΠ.Ε με τη δημιουργία δέκα πέντε (15) νέων Περιφερειακών Διευθύνσεων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία ανά την Επικράτεια με παράλληλη πρόβλεψη και υπό την αυστηρή προϋπόθεση της επαρκούς στελέχωσή τους με νέο επιστημονικό προσωπικό στο οποίο θα μπορούσαν να ανατεθούν καθήκοντα Επιθεωρητή Ασφάλειας και Υγείας. Η σχεδιαζόμενη αυτή δομή είχε λάβει υπόψη της όλα τα απαραίτητα κριτήρια σχεδιασμού (αριθμός επιχειρήσεων, τάξη απασχόλησης ανά επιχείρηση, γεωγραφική συσπείρωση εργατικού δυναμικού, ευκολία προσβασιμότητας στα σημεία ελέγχου, βαθμός επικινδυνότητας των επιχειρήσεων), σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης και βεβαίως ήταν σε πλήρη γνώση και είχε την έγκριση των εκπροσώπων του Τριμερούς Μηχανισμού Χρηματοδότησης της Χώρας μας («Τρόϊκα»).
Εν τούτοις, η σχεδιαζόμενη μείωση κατά 80% των Περιφερειακών Διευθύνσεων και Τμημάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, σύμφωνα με τον Ν. 3996/2011  και κατά 57,2% σύμφωνα με τον Ν. 2639/1999 (υφιστάμενη κατάσταση), δηλώνει την προχειρότητα του όλου σχεδιασμού και αναδεικνύει την αναποτελεσματικότητα της προτεινόμενης δομής, καθιστώντας την ανεδαφική και ανεφάρμοστη.
 Στο παρόν Νομοσχέδιο η δομή που αφορά τις Υπηρεσίες Ασφάλειας και Υγείας, οδηγεί νομοτελειακά στη δυσλειτουργία τους και κατά συνέπεια θέτει σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία όλων των εργαζομένων της Χώρας, σε μία περίοδο μάλιστα που καταργούνται παράλληλα και άλλες θεμελιώδεις κατακτήσεις και δικαιώματά τους και η οποία περίοδος χαρακτηρίζεται από την τεράστια οικονομική ύφεση, την κοινωνική εξαθλίωση και τη δραστική μείωση των δαπανών για τη Δημόσια Υγεία και Πρόνοια. Η δυσλειτουργία αυτή εκτός των άλλων συνίσταται βασικά στην προφανή αδυναμία συντονισμού και ελέγχου των πολλών Τμημάτων ανά Διεύθυνση (π.χ. 16 Τμήματα ανά Διεύθυνση), λόγω της μεγάλης διασποράς τους εντός των ορίων διαφορετικών Περιφερειών και των αντίστοιχα μεγάλων χιλιομετρικών αποστάσεων.
Ενδεικτικά αναφέρεται ως παράδειγμα, ότι η κατάργηση των Περιφερειακών Διευθύνσεων και Τμημάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία με έδρα τον Πειραιά, την Ελευσίνα και την Λάρισα όπου δραστηριοποιείται βαριά βιομηχανία (Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη, Διϋλιστήρια, Διαλυτήρια Πλοίων, Ναυπηγεία, ΒΙ.ΠΕ κ.λ.π), χαρακτηρίζεται ως μια άστοχη, αδικαιολόγητη και παράλογη ενέργεια που στερείται παντελώς αντισταθμιστικών ωφελειών και λογικών επιχειρημάτων και αποσκοπεί μόνο στη διάλυση ενός οργανωτικού σχήματος που αποδεδειγμένα λειτουργεί αξιόπιστα, υποδειγματικά και με πλήρη διαφάνεια.
 Εν κατακλείδι, κρίνουμε αναγκαίο και επιτακτικό, η Πολιτεία να αναζητήσει προς άλλες κατευθύνσεις φαινόμενα δυσλειτουργίας και έλλειψης παραγωγικότητας και να διατηρήσει ακέραιο το Σ.ΕΠ.Ε., τουλάχιστον με την υφιστάμενη δομή του, ενισχύοντας παράλληλα με κάθε δυνατό τρόπο το ελεγκτικό του έργο, όπως προβλέπεται και ρητά αναφέρεται στην 81 Διεθνή Σύμβαση Εργασίας αλλά και σε ξεχωριστή παράγραφο τόσο στο πρώτο, όσο και στο δεύτερο «Μνημόνιο», τα οποία συνιστούν διεθνείς υποχρεώσεις της Χώρας.
 Εξάλλου, δεν πρέπει να  διαφεύγει της  προσοχής, ότι η «Τρόικα» έχει επανειλημμένα επισημάνει τη σπουδαιότητα και τη σημασία της Επιθεώρησης Εργασίας στη μάχη ενάντια στην αδήλωτη και στην ανασφάλιστη εργασία, που μαζί με την φοροδιαφυγή αλλά και τον αθέμιτο ανταγωνισμό από πολλές επιχειρήσεις (οι οποίες για παράδειγμα δεν τηρούν τη νομοθεσία για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία κα ανταγωνίζονται επιχειρήσεις που τη σέβονται), αποτελούν το υπ’ αριθμόν ένα «αγκάθι» στην ανάπτυξη της Χώρας μας.
Κατά συνέπεια, ερμηνεύοντας απλά  τις ανωτέρω κατευθύνσεις της «Τρόϊκας», είναι λογικά προφανές ότι το Σ.ΕΠ.Ε, θα έπρεπε να εξαιρείται όχι μόνο από την επιχειρούμενη μείωση των οργανικών μονάδων του κατά 30% (που στην περίπτωση των μονάδων Υγείας και Ασφάλειας έφτασε το 80% με βάση τον τελευταίο Νόμο 3996/2011 !!!), αλλά και από κάθε άλλη αντίστοιχη πολιτική περικοπών και συρρίκνωσης (όπως για παράδειγμα είναι η καταχρηστική και άδικη μείωση των εξόδων κίνησης στους Επιθεωρητές Εργασίας με το ενιαίο μισθολόγιο, η δραστική περικοπή των πιστώσεων για υλικοτεχνική υποδομή κ.λ.π.).
 Στο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον στο οποίο έχει εισέλθει πλέον η Χώρα μας, δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει το Κράτος χωρίς ισχυρούς ελεγκτικούς μηχανισμούς.
 Για όλους τους παραπάνω λόγους, καλούμε όλους, έστω και την ύστατη αυτή στιγμή, να ενεργήσουν προς τη σωστή κατεύθυνση και να συμβάλλουν στην εξαίρεση του Σ.ΕΠ.Ε., από κάθε επιχειρούμενη μείωση των οργανικών του μονάδων.
Εμείς από την πλευρά μας, δηλώνουμε ότι θα υπερασπιστούμε με κάθε τρόπο το κύρος και τη λειτουργία του Σ.ΕΠ.Ε., του μοναδικού δηλαδή μηχανισμού ελέγχου των συνθηκών εργασίας στη Χώρα μας και το οποίο διαθέτει και έμπειρο και ικανό προσωπικό και που αυτή τη στιγμή έπρεπε να είναι είχε ήδη αναβαθμιστεί και να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή και στη μάχη, όχι μόνο ενάντια στην πολυδιαφημιζόμενη εισφοροδιαφυγή, αλλά και στην πιο σημαντική από ανθρώπινης σκοπιάς μάχη για την προάσπιση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων.


Για  το  Διοικητικό Συμβούλιο

                  Ο  Πρόεδρος                                                                   Ο  Γεν.  Γραμματέας 
                            
     
      Καραγιάννης Κωνσταντίνος                                                           Οικονόμου Βασίλειος


Πίνακας αποδεκτών:

1. Πρωθυπουργό της Χώρας
    κ.κ. Λουκά Παπαδήμο
2. Υπουργό Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
    κ. Δ. Ρέππα
3. Υπουργό Οικονομικών
    κ. Φ. Σαχινίδη
4. Πρόεδρο της Βουλής
    κ. Φ. Πετσάλνικο
5. Πρόεδρο Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής
    κ. Δ. Κρεμαστινό
6. Μέλη όλων των Κομμάτων της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της  Βουλής
7. Αρχηγούς όλων των Κομμάτων της Βουλής και μέλη των Κοινοβουλευτικών τους Ομάδων
8. Τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές Οργανώσεις Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και Γ.Σ.Ε.Ε.
9. Μέσα μαζικής ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.)
10. Έντυπο Τύπο της Χώρας
11. Επιθεωρητές Εργασίας όλης της Χώρας

Κοινοποίηση:
                             
  1. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
     κ. Γ. Κουτρουμάνη
2.   Γενική Γραμματέα Υπουργείου  Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
      κα Α. Στρατινάκη
3.      Ειδικό Γραμματέα Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
κ. Μ. Χάλαρη                                                           

Δεν υπάρχουν σχόλια: