Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2011

ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΘΡΑΚΗΣ,
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΗΠΕΙΡΟΥ
Φράγκων 14, Θεσσαλονίκη 54012,
τηλ./fax : 2310 531730
http://vimaepitheoriton.blogspot.com/
E-mail : vimaepitheoriton@gmail.com

ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Τ.Θ. 8053, Αθήνα 10010,
τηλ.: 210 3702319, fax: 210 3702310
http://sepeinspector.blogspot.com/
Ε-mail : epitherg@gmail.com


Πέμπτη, 06/10/2011
Προς:

α) Τον Υπουργό Εργασίας και
Κοιν. Ασφάλισης
κ. Γεώργιο Κουτρουμάνη
β) Τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης
κ. Ιωάννη Κουτσούκο
γ) Τη Γ.Γραμματέα Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης
κα Άννα Στρατινάκη
δ) Τον Ειδικό Γραμματέα Σ.ΕΠ.Ε
κ. Μιχάλη Χάλαρη

Κοιν: Υπουργείο Εργασίας και
Κοιν. Ασφάλισης
Δ/νση Οικονομικού

Με αφορμή την με αριθμ. πρωτ. 2/6273/0022 εγκύκλιο του Αν. Υπουργού Οικονομικών κ. Σαχινίδη, σας επισημαίνουμε ότι το περιεχόμενό της πρέπει να τύχει της ιδιαίτερης προσοχής σας, ώστε ν’ αποφευχθεί τυχούσα παρερμηνεία της, όπως εντελώς άστοχα, αδικαιολόγητα και αβάσιμα είχε γίνει με τη διάταξη του άρθρου 6 του Ν. 3863/2010, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα να περικοπούν περαιτέρω οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων του Σ.ΕΠ.Ε.
Σύμφωνα με τη γραμματική διατύπωση της εν λόγω διάταξης «οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις σαράντα (40) ώρες μηνιαίως ανά υπάλληλο». Οι υπάλληλοι όμως του Σ.ΕΠ.Ε δεν ελάμβαναν ποτέ μηνιαίως σαράντα ώρες και άρα δεν ενέπιπταν στο πεδίο εφαρμογής της.
Περαιτέρω το γράμμα και της νέας ρύθμισης κάνει λόγο για περιορισμό, από 01/07/2011, του ανωτάτου ορίου ωρών απογευματινής υπερωριακής εργασίας, για τους υπαλλήλους του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και Ο.Τ.Α, από 40 σε 20 ώρες μηνιαίως, και συνεπώς δεν περιλαμβάνει τους υπαλλήλους του Σ.ΕΠ.Ε, οι οποίοι δεν λαμβάνουν σαράντα ώρες υπερωριακής απασχόλησης μηνιαίως.
Προς αποκατάσταση δε της νομιμότητας και της συνταγματικώς κατοχυρωμένης αρχής της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των υπαλλήλων, ζητούμε να εξομοιωθούν οι ώρες αυτές με τις αντίστοιχες των υπαλλήλων του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών και των Μόνιμων Διοικητικών Υπαλλήλων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ΦΕΚ 21/Β΄/18.01.2011). Πολλώ δε μάλλον, καθόσον πρόκειται για πραγματική και όχι πλασματική υπερωριακή εργασία.
Εξάλλου, όπως σας είναι γνωστό, εκκρεμεί η καταβολή της αμοιβής για την υπερωριακή, κλπ, απασχόληση, του β΄ τριμήνου του 2011.
Παρακαλούμε, λοιπόν, για την άμεση τακτοποίηση της εν λόγω οικονομικής εκκρεμότητας, αλλά και την έγγραφη διαβεβαίωσή σας προς εξασφάλιση και διασφάλιση των σχετικών πιστώσεων των λοιπών τριμήνων του οικονομικού έτους 2011, οι οποίες, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν οριστικά περικοπεί.
Στην αντίθετη περίπτωση, εάν δεν υπάρξει η διαβεβαίωση και η διασφάλιση των απαιτούμενων, προς το σκοπό αυτό, πιστώσεων, η άσκηση του ελεγκτικού έργου των Επιθεωρητών Εργασίας, εκτός του κανονικού ωραρίου, καθίσταται αδύνατη και ανέφικτη.
Για το Δ.Σ.
του Συλλόγου ΜΘΘΗ


Η Πρόεδρος
Χαριτίνη Καραγιώργη



Η Γραμματέας
Ευαγγελία Μπογιατζόγλου




Για το Δ.Σ.
του Συλλόγου ΤΥΕΕ


Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Καραγιάννης


Ο Γραμματέας
Βασίλειος Οικονόμου

Δεν υπάρχουν σχόλια: