Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2011

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τ. Θ. 8053, Τ. Κ. 10010 Αθήνα Τηλ. 210 3702319, Fax: 210 3702310
www.sepeinspector.blogspot.com



Αθήνα, 5-10-2011
Αρ. Πρωτ. 66

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι,
Μετά την τελευταία Απόφαση του κ. Ειδικού Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε (αρ. πρωτ. 253115/30-9-2011) και το με αρ. πρωτ. 31475/29-9-2011 σχετικό έγγραφο, όπου όλοι οι Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία εντέλλονται να διενεργήσουν ελέγχους για την τήρηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας και την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας με βάση το άρθρο 25 του Ν. 3996/2011, σας ενημερώνουμε, ότι αυτή η κατά γενική ομολογία απαράδεκτη απόφαση, λόγω των σοβαρών προβλημάτων δεοντολογικής αλλά και ουσιαστικής νομιμότητας που εμπεριέχει, μας βρίσκει κάθετα αντίθετους αλλά και αποφασισμένους να χρησιμοποιήσουμε κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο προκειμένου να την ακυρώσουμε στην πράξη. Επί του παρόντος βρισκόμαστε σε επαφή με δικηγορικά γραφεία και εξετάζουμε όλες τις νομικές πτυχές του ζητήματος προκειμένου να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες. Σε γενικές γραμμές, οι λόγοι που κατά την άποψή μας προβάλλονται αναφορικά με τα προβλήματα νομιμότητας της ανωτέρω απόφασης, είναι οι ακόλουθοι :

Α. ΛΟΓΟΙ ΤΥΠΙΚΟΙ

Ο έλεγχος τήρησης της ασφαλιστικής νομοθεσίας για την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 25 του Ν. 3996/2011 δεν είναι σύννομο να πραγματοποιείται από τους Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία δεδομένου ότι έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 5 του ίδιου Ν. 3996/11 και το εν ισχύ Π.Δ. 136/99.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 2β του Ν. 3996/2011, «οι Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία διενεργούν ελέγχους για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας της σχετικής με την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων. Παράλληλα ασκούν όσα καθήκοντα προβλέπονται από τον κανονισμό λειτουργίας του Σώματος της παραγράφου 5 του άρθρου 10».
Σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 33, «μέχρι την έναρξη ισχύος του άρθρου 10 εξακολουθούν να ισχύουν το Π.Δ. 136/99, το άρθρο 1 του Ν. 3762/2009, το άρθρο 11 του Ν. 3144/2003, το άρθρο 28 του Ν. 2956/2001, η Υ.Α. 80068/2003, η Υ.Α. 80031/2003, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ισχύει κατά τη δημοσίευση του Ν. 3996/2011 και μεταξύ των άλλων ρυθμίζει τις αρμοδιότητες του καταργούμενου Σ.ΕΠ.Ε. του Ν. 2639/98».

Στο άρθρο 12 του Π.Δ. 136/99, όπου εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες του Σ.ΕΠ.Ε. (συγκεκριμένα στις παραγράφους 1α και 4α), προσδιορίζεται επακριβώς και κατά τρόπο αναμφισβήτητο το αντικείμενο των Τεχνικών και Υγειονομικών Επιθεωρητών, το οποίο είναι αποκλειστικά ο έλεγχος εφαρμογής της νομοθεσίας ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων.
Μάλιστα, στην σελίδα 5 της εγκυκλίου με αρ, πρωτ. 10027/Αύγουστος 1999, όπου δίνονται κατευθυντήριες οδηγίες για την έναρξη λειτουργίας του Σ.ΕΠ.Ε. και εκδόθηκε μετά το Π.Δ. 136/99, (Β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Σ.ΕΠ.Ε), γίνεται σαφής αναφορά στο διαχωρισμό των κλάδων και τη διακριτή λειτουργία των Υπηρεσιών Κοινωνικών και Τεχνικών και Υγειονομικών Επιθεωρήσεων.

Συμπέρασμα: Το άρθρο 25 του Ν. 3996/2011 που αναφέρει, ότι ο έλεγχος τήρησης της ασφαλιστικής νομοθεσίας για την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας γίνεται από τους Επιθεωρητές Εργασίας (χωρίς δηλαδή να κάνει διάκριση σε Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων και Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία), είναι αντιφατικό και δεν συνάδει με την αρχή της νομιμότητας, επειδή έρχεται σε αντίθεση με το ισχύον Π.Δ. 136/99.

Β. ΛΟΓΟΙ ΟΥΣΙΑΣ

Ο έλεγχος τήρησης της ασφαλιστικής νομοθεσίας για την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 25 του Ν. 3996/2011 από Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της χρηστής διοίκησης (Good Administration) και με την αρχή της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, με την έννοια της διατάραξης της εύρυθμης λειτουργίας των Επιθεωρήσεων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και αποπροσανατολισμού τους από το πρωταρχικής σημασίας κύριο έργο τους στον ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα της προστασίας της ανθρώπινης ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων. Επιπλέον, λόγω αυτού του αποπροσανατολισμού στην ουσία παραβιάζεται και το άρθρο 3, παράγραφος 2 της 81 Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας (Ν. 3249/1951).

Ο έλεγχος δηλαδή της τήρησης της ασφαλιστικής νομοθεσίας για την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας, αν και αποτελεί θέμα υψίστης σημασίας τόσο από κοινωνικής όσο και από οικονομικής άποψης, εν τούτοις, συγκριτικά με το πρόβλημα της προστασίας του ανεκτίμητου αγαθού της υγείας και ακεραιότητας των εργαζομένων, αναγκαστικά περνά σε δεύτερη μοίρα. Οι υφιστάμενες Υπηρεσίες Υγειονομικών και Τεχνικών Επιθεωρήσεων είναι οι μοναδικές Υπηρεσίες που ασχολούνται αποκλειστικά με την ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζομένων. Όπως και η ίδια η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου γνωρίζει και ομολογεί, οι εν λόγω Υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες και με σοβαρές ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή σε τέτοιο βαθμό, ώστε ήδη αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στις αυξημένες ανάγκες των εργαζομένων στο τομές της προστασίας της ασφάλειας και υγείας. Η επιβάρυνσή των Τεχνικών και Υγειονομικών Επιθεωρήσεων με ένα ακόμα επιπλέον αλλότριο αντικείμενο, είναι βέβαιο ότι θα της οδηγήσει σε περαιτέρω υποβάθμιση και αποδυνάμωση του κύριου ρόλου τους, υποβάθμιση η οποία θα ζημιώσει το συμφέρον των εργαζομένων και κατ΄ επέκταση το δημόσιο συμφέρον.
Η ανάθεση δηλαδή στους Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας καθηκόντων σχετικών με τον έλεγχο της τήρησης της ασφαλιστικής νομοθεσίας για την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας, συνιστά στην ουσία «παρακώλυση της απρόσκοπτης άσκησης των βασικών καθηκόντων τους» (άρθρο 3, παράγραφος 2 της 81 Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας).

Τέτοιοι έλεγχοι πρέπει να πραγματοποιούνται από τους ειδικούς υπαλλήλους των σχετικών με το αντικείμενο Υπηρεσιών ( π.χ. Ι.Κ.Α.-ΤΕΑΜ όπως γίνεται κατά κύριο λόγο μέχρι τώρα), και να μην αναλώνονται οι Τεχνικοί και Υγειονομικοί Επιθεωρητές Εργασίας σε ελέγχους ασφαλιστικών εισφορών και κατ’ ουσίαν σε ζητήματα οικονομικής φύσεως, εις βάρος της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.

Συμπέρασμα: Η εμπλοκή των Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στον έλεγχο της τήρησης της ασφαλιστικής νομοθεσίας για την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας, παρουσιάζει και ουσιαστικά προβλήματα νομιμότητας και έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 3, παράγραφος 2 της 81 Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας (Ν. 3249/1951).


Γ. ΛΟΓΟΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Ο έλεγχος τήρησης της ασφαλιστικής νομοθεσίας για την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 25 του Ν. 3996/2011 από Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, έρχεται σε αντίθεση και με κάθε αρχή επιστημονικής δεοντολογίας και ορθολογικής διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και βλάπτει και από μία άλλη σκοπιά το δημόσιο συμφέρον.
Πρόκειται για καταφανή παραβίαση των αρχών της σύγχρονης επιστήμης του Management και ειδικότερου του κλάδου που είναι ιδιαίτερα γνωστός ως Δημόσιο Management, λόγω της υποεκμετάλλευσης και κακής διαχείρισης ενός μεγάλου αριθμού εξειδικευμένου προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης (Μηχανικοί, Ιατροί, Θετικοί Επιστήμονες, Υγειονομικοί), με συγκριτικά μεγάλο αριθμό μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων. Η Πολιτεία, θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί παραγωγικά το προσωπικό αυτό για το σκοπό το οποίο το προσέλαβε που δεν είναι άλλος από τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών Υγείας και Ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους. Είναι άλλωστε γενικά παραδεκτό και αναφέρεται διεθνώς σε κάθε σχετικό εγχειρίδιο της επιστήμης του Management, (αλλά ταυτόχρονα και προφανές διότι το υπαγορεύει η κοινή λογική), ότι όταν σε ένα επιστημονικό ή εξειδικευμένο προσωπικό ενός φορέα ή επιχείρησης ανατίθενται καθήκοντα αλλότρια ή κατώτερα των τυπικών τους προσόντων, μακροπρόθεσμα διαταράσσεται η ομαλή και η εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης ή του φορέα, λόγω αποπροσανατολισμού από το κύριο έργο .

Συμπέρασμα: Με βάση τη κοινή λογική, το ζήτημα του ελέγχου της ασφαλιστικής νομοθεσίας για την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας είναι προφανώς θέμα οικονομικής φύσης, εντάσσεται στο θεματικό πεδίο της γενικής προστατευτικής εργατικής νομοθεσίας και φυσικά δεν έχει καμία σχέση με την ασφάλεια και υγεία της εργασίας, τα τυπικά προσόντα και το αντικείμενο σπουδών των Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας.


Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω:

Όλοι οι συνάδελφοι Τεχνικοί και Υγειονομικοί Επιθεωρητές, με βάση τις δυνατότητες που τους δίνει το άρθρο 25 του Ν. 3528/2007 («Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.»), όταν λάβουν εντολή από τους Προϊσταμένους τους να ελέγξουν οι ίδιοι σε μια επιχείρηση την τήρηση ή όχι της ασφαλιστικής νομοθεσίας για την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας (σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 3996/2011), καλούνται εφόσον συμφωνούν με την ανωτέρω επιχειρηματολογία, πριν εκτελέσουν κάθε φορά μια τέτοια εντολή, να αναφέρουν εγγράφως στην Υπηρεσία τους τις αντιρρήσεις τους και εφόσον το επιθυμούν, να αποστείλουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου αντίγραφο της εν λόγω αναφοράς (με τον αρ. πρωτοκόλλου). Ο Σύλλογός μας, όπως προαναφέρθηκε, θα προβεί στη συνέχεια σε όλες τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες και κυρίως στη χρήση ένδικων μέσων για την ακύρωση της συγκεκριμένης απόφασης του κ. Ειδικού Γραμματέα, ώστε τελικά να υπάρξει απεμπλοκή όλων των συναδέλφων Τεχνικών και Υγειονομικών Επιθεωρητών από τα συγκεκριμένα αλλότρια και ταυτόχρονα επιζήμια καθήκοντα που υπονομεύουν το μέλλον της Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στη Χώρα μας.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο


Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας


Καραγιάννης Κων/νος Οικονόμου Βασίλειος

Δεν υπάρχουν σχόλια: