Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2011

Ενιαίο μισθολόγιο

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τ. Θ. 8053, Τ. Κ. 10010 Αθήνα Τηλ. 210 3702319, Fax: 210 3702310

www.sepeinspector.blogspot.com

Αθήνα 07.10.2011

Αρ. πρωτ.: 67

Προς

α) Τον Πρωθυπουργό της Χώρας

κ. Γεώργιο Παπανδρέου

β) Τον Υπουργό Οικονομικών

κ. Ευάγγελο Βενιζέλο

γ) Τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

κ. Δημήτρη Ρέππα

δ) Τον Υπουργό Εργασίας

και Κοιν. Ασφάλισης

κ. Γεώργιο Κουτρουμάνη

ε) Τον Υφυπουργό Οικονομικών

κ. Φ. Σαχινίδη

στ) Τον Υφυπουργό Εργασίας

και Κοιν. Ασφάλισης

κ. Ιωάννη Κουτσούκο

ζ) Τον Γεν. Γραμματέα

Υπ. Οικονομικών

κ. Ηλία Πλασκοβίτη

η) Την Γεν. Γραμματέα

Υπ. Εργασίας και

Κοιν. Ασφάλισης

κα Άννα Στρατινάκη

θ) Τον Ειδικό Γραμματέα Σ.ΕΠ.Ε

κ. Μιχάλη Χάλαρη

ι) ‘Όλα τα Κόμματα της Βουλής

Θέμα: Ενιαίο μισθολόγιο

Με αφορμή την προωθούμενη ένταξη όλων των υπαλλήλων του στενού και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και των ΟΤΑ στο ενιαίο μισθολόγιο, κρίνουμε σκόπιμο και επιβεβλημένο να θέσουμε υπόψη σας βασικές παραμέτρους αναφορικά με το ρόλο, το ποιοτικό και ποσοτικό περιεχόμενο των καθηκόντων, αλλά και τη σημασία του παραγόμενου έργου των Επιθεωρητών Εργασίας στον κοινωνικοοικονομικό ιστό της Χώρας.

Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 2 του πρόσφατου Ν. 3996/2011, έργο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε). είναι η επίβλεψη και ο έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας καθώς και η παροχή πληροφοριών σε εργαζόμενους και εργοδότες σχετικά με τα πλέον αποτελεσματικά μέσα για την τήρηση των κείμενων διατάξεων.

Για την εκτέλεση του ελεγκτικού και συμφιλιωτικού έργου του, το Σ.ΕΠ.Ε. έχει τις αρμοδιότητες να επιθεωρεί και ελέγχει τους χώρους εργασίας με κάθε πρόσφορο μέσο, να προβαίνει σε κάθε είδους αναγκαία εξέταση και έλεγχο σε όλες τις επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα και γενικότερα σε κάθε ιδιωτικό ή δημόσιο χώρο εργασίας ή εκμετάλλευσης ή χώρο όπου πιθανολογείται ότι απασχολούνται εργαζόμενοι, και να επιβλέπει την τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας: α) της σχετικής με την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, β) με την πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου, γ) με τις συνθήκες εργασίας των ευπαθών ομάδων εργαζομένων (όπως ανήλικοι, νέοι, γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή λοχείας, άτομα με αναπηρία) και ειδικών κατηγοριών εργαζομένων.

Επιπλέον, ερευνά, ανακαλύπτει, εντοπίζει και διώκει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, παράλληλα και ανεξάρτητα από άλλες Αρχές και Οργανισμούς, τους παραβάτες των ως άνω περιπτώσεων, και είτε χορηγείται, κατά την κρίση των Επιθεωρητών Εργασίας εύλογη προθεσμία για συμμόρφωση προς τις εν λόγω διατάξεις, είτε λαμβάνονται άμεσα διοικητικά μέτρα και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις ή γίνεται προσφυγή στη δικαιοσύνη για την επιβολή των ποινικών κυρώσεων, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Οι υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. λειτουργούν όλες τις ημέρες του μήνα και οι υπάλληλοι, ασκούν τις ελεγκτικές αρμοδιότητές τους όλο το εικοσιτετράωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδας και υποχρεούνται σε υπερωριακή εργασία, καθώς και εργασία κατά τις Κυριακές, τις αργίες και τις νύκτες, ευρισκόμενοι σε διατεταγμένη υπηρεσία σε κάθε τόπο και χρόνο, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Από την ανωτέρω συνοπτική παρουσίαση των βασικών συνισταμένων του έργου του Σ.ΕΠ.Ε, οι οποίες αναλυτικά καταγράφονται στην εν λόγω διάταξη, αλλά και πολλών άλλων εργασιών που καθημερινά εκτελούνται από τους Επιθεωρητές Εργασίας και το λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στις υπηρεσίες του και αφορούν:

  1. Στην καταχώρηση της αναγγελίας μεγάλου αριθμού εργατικών ατυχημάτων. Τη διερεύνηση των αιτίων πρόκλησης αυτών, την εξέταση μαρτύρων, τη συλλογή στοιχείων, την εξαγωγή συμπερασμάτων προς αποφυγή επανάληψής τους και τη σύνταξη των αντίστοιχων μηνυτήριων ή μη αναφορών.
  2. Στην καταγραφή μεγάλου αριθμού ανώνυμων και επώνυμων καταγγελιών για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. Τη διερεύνηση των καταγγελιών, την εξαγωγή συμπερασμάτων και την υποβολή υποδείξεων προς αποκατάσταση των καταγγελλόμενων.
  3. Στην καταγραφή και διεκπεραίωση μεγάλου αριθμού υποβαλλόμενων αιτημάτων για θέματα που αφορούν τρόπους βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων και γενικότερα τη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία.
  4. Στην παραλαβή και τον έλεγχο της εγκυρότητας χιλιάδων υποβαλλόμενων (ετησίως) δικαιολογητικών, σχετικά με την απασχόληση Τεχνικού Ασφάλειας και Γιατρού Εργασίας από την κάθε επιχείρηση και εκμετάλλευση πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα και γενικότερα από κάθε ιδιωτικό ή δημόσιο χώρο εργασίας ή εκμετάλλευση ή χώρο όπου πιθανολογείται ότι απασχολούνται εργαζόμενοι.
  5. Στη θεώρηση των αντίστοιχων βιβλίων υποδείξεων Τεχνικού Ασφάλειας και Γιατρού Εργασίας που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις – εργοδότες.

Καθίσταται προδήλως φανερό ότι βασικός ρόλος του Σ.ΕΠ.Ε είναι η άσκηση προληπτικού και κατασταλτικού ελέγχου επί των πάσης φύσεως εκτελούμενων εργασιών, προκειμένου να προλαμβάνεται η απορρύθμιση της αγοράς εργασίας, να διασφαλίζεται και επιβάλλεται η τήρηση των θεμελιωδών εργασιακών δικαιωμάτων και όρων υγιεινής και ασφάλειας και που αποτελούν βασική πληγή της ελληνικής οικονομίας. Τούτο με τη σειρά του καταδεικνύει την καθοριστική και μεγίστης σημασίας αποστολή του Σ.ΕΠ.Ε για τη λειτουργία του Κράτους και τη διατήρηση της εύθραυστης κοινωνικής συνοχής τη δεδομένη χαλεπή χρονική συγκυρία.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της 81 Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας, η οποία κατέστη εσωτερικό δίκαιο με το Ν. 3249/1955, αυξημένης τυπικής ισχύος δυνάμει του άρθρου 28 του Συντάγματος, το προσωπικό της Επιθεώρησης Εργασίας αποτελείται από δημόσιους υπαλλήλους, για τους οποίους οι καταστατικές διατάξεις και οι υπηρεσιακές συνθήκες τους εξασφαλίζουν τη μονιμότητα της απασχολήσεώς τους καθώς και την ανεξαρτησία από κάθε κυβερνητική μεταβολή και κάθε άτοπη εξωτερική επιρροή.

Βάσει δε του άρθρου 68 παρ. 2 του Ν. 3518/2006 σε συνδυασμό με το άρθρο 18 του Ν. 3260/2004, οι Επιθεωρητές Εργασίας διέπονται από το καθεστώς ηθικής ανεξαρτησίας που έχει ο Επιθεωρητής Ελεγκτής Δημόσιας Διοίκησης.

Από τις εν λόγω διατάξεις προκύπτει ξεκάθαρα ότι:

Οι Επιθεωρητές Εργασίας είναι ανώτερα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης με αυξημένο κύρος και ανεξαρτησία, ως αναγνώριση και αναγκαίο συνακόλουθο του σημαντικού έργου που επιτελούν.

Σε πολύ μεγάλο ποσοστό έχουν αυξημένα τυπικά προσόντα και σε κάθε περίπτωση εξειδικευμένη εμπειρία. Λειτουργούν και εργάζονται ως στελέχη του ιδιωτικού τομέα, έχοντας συγκεκριμένη στοχοθεσία, η οποία παρακολουθείται σε μηνιαία βάση.

Για τον ίδιο λόγο προφανώς και το άρθρο 11 της εν λόγω Δ.Σ.Ε. υποχρεώνει τις αρμόδιες αρχές των Κρατών- συμβαλλόμενων μερών, να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την καταβολή στους Επιθεωρητές Εργασίας των οδοιπορικών και κάθε άλλης συμπληρωματικής δαπάνης που είναι αναγκαία για την ενάσκηση των καθηκόντων τους.

Η ελεγκτική δράση του Σ.ΕΠ.Ε καταγράφεται και δημοσιοποιείται στις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων. Για το έτος 2010 ο απολογισμός του Σ.ΕΠ.Ε έχει ως εξής:

Οι υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε πραγματοποίησαν συνολικά 56.769 ελέγχους και στις περιπτώσεις που διαπίστωσαν παραβατική συμπεριφορά των επιχειρήσεων-εργοδοτών επέβαλαν 15.611 κυρώσεις, ήτοι 5.933 μηνύσεις, 1.365 διακοπές εργασιών και 8.313 πρόστιμα, συνολικού ποσού 16.053.300 €.

Οι Τεχνικοί και Υγειονομικοί Επιθεωρητές πραγματοποίησαν συνολικά 25.259 ελέγχους και στις περιπτώσεις που διαπίστωσαν παραβατική συμπεριφορά των επιχειρήσεων-εργοδοτών επέβαλαν 3.219 κυρώσεις, ήτοι 839 μηνύσεις, 1.357 διακοπές εργασιών και 1.023 πρόστιμα, συνολικού ποσού 2.405.900 €.

Επιπλέον διερεύνησαν τις αιτίες 5.721 εργατικών ατυχημάτων, εκ των οποίων τα 94 ήταν θανατηφόρα.

Τέλος, η αρχή της ίσης μεταχείρισης επιβάλλει την ισότητα της αμοιβής μεταξύ εργαζομένων της ίδιας κατηγορίας, των ίδιων προσόντων που παρέχουν ίσης αξίας εργασία, υπό τις αυτές συνθήκες, η οποία είναι συνταγματικώς κατοχυρωμένη στο άρθρο 4 παρ. 1 και στο άρθρο 22 παρ. 1β του Συντάγματος και συνεπώς δεσμευτική για το νομοθέτη.

Διαφοροποιήσεις επιτρέπονται όταν αυτές είναι δίκαιες και εύλογες, ως δικαιολογούμενες από τη συνδρομή ειδικού και σοβαρού, κατ' αντικειμενική κρίση, λόγου (Α.Π. 452/2010, Α.Π. 595/2006).

Εξάλλου, αν γίνει ειδική ρύθμιση για ορισμένη κατηγορία υπαλλήλων και αποκλεισθούν από το Νόμο αυτό, για μία άλλη κατηγορία υπαλλήλων που είναι οι Επιθεωρητές Εργασίας, για την οποία συντρέχουν οι ίδιοι λόγοι, επιβάλλεται η ειδική αυτή μεταχείριση. Σε διαφορετική περίπτωση η διάταξη που εισάγει τη δυσμενή αυτή μεταχείριση και διάκριση είναι αδικαιολόγητη, ανίσχυρη και κρίνεται ως αντισυνταγματική.

Στην περίπτωση αυτή, προς αποκατάσταση της συνταγματικής αρχής της ισότητας, πρέπει η ρύθμιση αυτή να εφαρμοσθεί και για εκείνους, σε βάρος των οποίων έγινε η δυσμενής διάκριση.

Η διάταξη που ισχύει για την κατηγορία υπέρ της οποίας θεσπίστηκε η ειδική ρύθμιση πρέπει να συμπεριλάβει και τους Επιθεωρητές Εργασίας, διότι μόνο με τον τρόπο αυτό, αίρεται η κατάσταση που δημιουργήθηκε από την παραβίαση της ανωτέρω αρχής (Α.Π. 107/2008).

Για όλες τις ανωτέρω πραγματικές και νομικές αιτίες, επικαλούμενοι και επενδύοντας στην ορθή και δίκαιη κρίση σας, παρακαλούμε, ενόψει της σύνταξης και ψήφισης του ενιαίου μισθολογίου, να εντάξετε το προσωπικό του Σ.ΕΠ.Ε στην ανώτερη κατηγορία μισθολογικών αποδοχών, εξασφαλίζοντάς του σε κάθε περίπτωση τις αποδοχές που λαμβάνουν οι υπάλληλοι των λοιπών ελεγκτικών μηχανισμών, όπως Σ.Δ.Ο.Ε κλπ.

Τούτο δικαιολογείται από αντικειμενικώς μετρήσιμα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια που χαρακτηρίζουν το έργο του Σ.ΕΠ.Ε, όπως αναλύθηκαν ανωτέρω και επιβάλλεται από τις υποχρεώσεις που διεθνώς έχει αναλάβει η Χώρα, αλλά και από τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, της χρηστής διοίκησης, του ευνομούμενου Κράτους και του Κράτους Δικαίου, που πιστεύουμε ότι θέλετε να υπηρετείτε.

Με εκτίμηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Καραγιάννης Κωνσταντίνος Οικονόμου Βασίλειος

Δεν υπάρχουν σχόλια: